Razvijanje raznojezičnosti in večjezičnosti


Medkulturna in večjezična zmožnost je vključena v učne načrte različnih predmetov (npr. slovenščine, tujih jezikov) ter kot kroskurikuralna vsebina v v program življenja in dela VIZ. Medkulturna in večjezična zmožnost učencev in dijakov je opredeljena kot zmožnost posameznika za učinkovito vključevanje v večjezično in večkulturno družbo. Pri pouku se razvija s pomočjo učenja jezikov, ozaveščanja lastne identitete ter hkrati z razumevanjem, doživljanjem in udejanjanjem večjezikovne,  raznojezikovne in medkulturnosti stvarnosti. Raznojezičen učenec je  zmožen se sporazumevati v več jezikih ter izražati pozitivna stališča in vrednote do lastne in drugih kultur.

Naloge in projekti ZRSŠ na področju medkulturnih in večjezičnih pristopov pri pouku (tujih) jezikov:

UVAJANJE NOVOSTI ALI NOVIH ELEMENTOV V IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

  • Uvajanje in spremljanje tujega jezika v 2. in 3. razred osnovne šole (2014 – 2018)
  • Uvajanje in spremljanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta (2013 – 2017)
  • Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah (2007 – 2013),
  • Uvajanje in spremljanje obveznega drugega tujega jezika v osnovne šole (2007 – 2011),
  • Poskusno uvajanje in spremljanje novih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (2004 – 2007), 
  • Kurikularna prenova na osnovni šoli in gimnaziji (1996 – 2003).

PROJEKTI:

Podprojekt Tuji učitelji in podprojekt Tuji jeziki v prvem triletju;


GRADIVA za pouk in razvijanje večjezičnosti in medkulturnosti: