Okvirne in ponujene teme

Predšolska vzgoja

  • Izvedbeni kurikulum oddelka – načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • Formativno spremljanje v vrtcu
  • Spoštovanje in upoštevanje raznolikosti otrok
  • Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vrtec
  • Spremljanje napredka v razvoju in pri učenju otroka
  • Igra in učenje otrok v prvem starostnem obdobju
  • Prehod iz vrtca v šolo
  • Pomen in značilnosti timskega dela na ravni oddelka in vrtca
  • Spodbudno učno okolje
  • Prostor kot element učnega okolja v vrtcu
  • Vloga knjige v življenju otrok in odraslih v vrtcu
  • Umetnost v vrtcu
  • Vzgojitelji začetniki

Osnovna šola

  • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • Timsko delo
  • Medpredmetno načrtovanje in poučevanje
  • Preverjanje in ocenjevanje znanja
  • Inkluzivni pristopi pri delu z otroki s posebnimi potrebami
  • Diferenciacija
  • Poučevanje in učenje v kombiniranih nivojskih skupinah in kombiniranih oddelkih
  • Domača naloga
  • Internetni projekti za osnovne šole

Srednja šola

  • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
  • Timsko delo
  • Medpredmetno načrtovanje in poučevanje
  • Preverjanje in ocenjevanje znanja
  • Vzgojno delo v dijaških domovih

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

  • Vzgojno-izobraževalno delo s posameznimi skupinami otrok s posebnimi potrebami (otroci z Downovim sindromom, otroci z avtističnimi motnjami)
  • Individualizirani program
  • Komunikacija s starši
  • Pomoč pri opismenjevanju
  • Podpora strokovnim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Splošne teme za vsa področja

  • Sodelovanje s starši
  • Medkulturna vzgoja
  • Preventivna dejavnost v šoli (droge, nasilje, motnje prehranjevanja)
  • Vzgojni vidiki pedagoškega dela
  • Priprava in izpeljava projektov
  • Vzgoja za zdravje otrok

Delo z učenci oziroma dijaki

  • Nadarjeni učenci
  • Učenci s težavami pri učenju
  • Portfolio učenca/dijaka

Šola kot celota

  • Delovanje šole kot organizacije
  • Šolska kultura
  • Internacionalizacija in evropska razsežnost v šoli
  • Evalviranje neposredne prakse
  • Organizacija pripravništva na šoli
  • Organizacija nadstandardnih programov
  • Organizacija vzgojno-izobraževalnih vsebin, ki potekajo zunaj šole (šola v naravi, strokovne ekskurzije, terensko delo …)

Profesionalni razvoj učitelja oziroma vzgojitelja

  • Portfolio učitelja oziroma vzgojitelja

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

  • Informatizacija vzgojno-izobraževalnih zavodov
  • Dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije tudi lokalni skupnosti
  • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v življenju in delu šole
  • Informatizacija predmetov
  • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku
  • Poučevanje in učenje s pomočjo informacijskih virov

Splošno znanje iz pedagoške psihologije in didaktike

  • Spremljanje razvoja, igre, učenja in napredka otrok
  • Več razsežnosti učenja