Nazaj na vrhnjo stran: Tematske konference

Okvirne in ponujene teme

Predšolska vzgoja

 • Izvedbeni kurikulum oddelka – načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Formativno spremljanje v vrtcu
 • Spoštovanje in upoštevanje raznolikosti otrok
 • Uspešno vključevanje otrok iz ranljivih skupin v vrtec
 • Spremljanje napredka v razvoju in pri učenju otroka
 • Igra in učenje otrok v prvem starostnem obdobju
 • Prehod iz vrtca v šolo
 • Pomen in značilnosti timskega dela na ravni oddelka in vrtca
 • Spodbudno učno okolje
 • Prostor kot element učnega okolja v vrtcu
 • Vloga knjige v življenju otrok in odraslih v vrtcu
 • Umetnost v vrtcu
 • Vzgojitelji začetniki

Osnovna šola

 • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Timsko delo
 • Medpredmetno načrtovanje in poučevanje
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja
 • Inkluzivni pristopi pri delu z otroki s posebnimi potrebami
 • Diferenciacija
 • Poučevanje in učenje v kombiniranih nivojskih skupinah in kombiniranih oddelkih
 • Domača naloga
 • Internetni projekti za osnovne šole

Srednja šola

 • Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
 • Timsko delo
 • Medpredmetno načrtovanje in poučevanje
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja
 • Vzgojno delo v dijaških domovih

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

 • Vzgojno-izobraževalno delo s posameznimi skupinami otrok s posebnimi potrebami (otroci z Downovim sindromom, otroci z avtističnimi motnjami)
 • Individualizirani program
 • Komunikacija s starši
 • Pomoč pri opismenjevanju
 • Podpora strokovnim delavcem pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Splošne teme za vsa področja

 • Sodelovanje s starši
 • Medkulturna vzgoja
 • Preventivna dejavnost v šoli (droge, nasilje, motnje prehranjevanja)
 • Vzgojni vidiki pedagoškega dela
 • Priprava in izpeljava projektov
 • Vzgoja za zdravje otrok

Delo z učenci oziroma dijaki

 • Nadarjeni učenci
 • Učenci s težavami pri učenju
 • Portfolio učenca/dijaka

Šola kot celota

 • Delovanje šole kot organizacije
 • Šolska kultura
 • Internacionalizacija in evropska razsežnost v šoli
 • Evalviranje neposredne prakse
 • Organizacija pripravništva na šoli
 • Organizacija nadstandardnih programov
 • Organizacija vzgojno-izobraževalnih vsebin, ki potekajo zunaj šole (šola v naravi, strokovne ekskurzije, terensko delo …)

Profesionalni razvoj učitelja oziroma vzgojitelja

 • Portfolio učitelja oziroma vzgojitelja

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

 • Informatizacija vzgojno-izobraževalnih zavodov
 • Dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije tudi lokalni skupnosti
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v življenju in delu šole
 • Informatizacija predmetov
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku
 • Poučevanje in učenje s pomočjo informacijskih virov

Splošno znanje iz pedagoške psihologije in didaktike

 • Spremljanje razvoja, igre, učenja in napredka otrok
 • Več razsežnosti učenja