Nazaj na vrhnjo stran: Šolsko svetovalno delo na enem mestu

Področna skupina za šolsko svetovalno delo

Temeljni cilj šolskih svetovalnih delavcev je vzpostavljanje sodelovanja z vsemi udeleženci pedagoškega procesa z namenom, da zagotovimo optimalne pogoje za razvoj in napredovanje otrok, učencev in dijakov. Pri načrtovanju nalog izhajamo iz Programskih smernic in se fleksibilno prilagajamo konkretnim potrebam vrtca ali šole. 

Svoje delo načrtujemo in izvajamo tako, da upoštevamo ravnotežje med dejavnostmi pomoči, razvojnimi in preventivnimi dejavnostmi ter dejavnostmi načrtovanja in evalvacije.  Svetovalni delavci imamo ves čas v mislih dobrobit otrok in mladostnikov. Osnovna vodila našega dela so med drugimi zaupnost v odnosu z otroki, spoštovanje prostovoljnosti pri nudenju pomoči ter celostni pristop.

Drugo pomembno področje dela svetovalne službe je delo z vzgojitelji, učitelji, ravnatelji  in drugimi  strokovnimi delavci. Pri tem  sledimo načelom interdisciplinarnosti in povezovanja. 

Pomemben deležnik učno-vzgojnega procesa so tudi starši. Svetovalni delavci jim z nasveti in drugimi oblikami podpore pomagamo pri oblikovanju spodbudnega okolja za razvoj in učenje njihovih otrok.    

Svetovalni delavci smo pri svojem delu avtonomni. S sodelavci  vzpostavljamo vključujoč odnos tako, da ohranjamo svoje strokovne meje, različnosti in posebnosti. Prizadevamo si za čim bolj kakovostno opravljeno delo. V ta namen se stalno strokovno izpopolnjujemo. 

Virtualno stičišče svetovalnih delavcev je spletna učilnica na SIO portalu z naslovom Šolsko svetovalno delo. V njej je na voljo veliko strokovnih gradiv, povezav in različnih informacij za podporo praktikom.  Prek foruma je omogočena neposredna interakcija med udeleženci in svetovalkami Zavoda RS za šolstvo. 

Drugi medij za izmenjavo izkušenj in podporo je Revija Šolsko svetovalno delo, ki izhaja že več kot 20 let in je pomembna strokovna podpora svetovalnim delavcem.