Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki

Ključni cilj: zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev ter za združevanje aktivnosti in strategij za delo z nadarjenimi in najbolj nadarjenimi dijaki:

 • nadgraditi spoznanja in izkušnje timov na področju izvedbenih oblik in spoznanja kognitivne znanosti v podporo še bolj učinkoviti podpori nadarjenim in najbolj nadarjenim dijakom
 • oblikovati pobude in predloge za sistemsko nadgradnjo dela z najbolj nadarjenimi dijaki
 • izmenjati in širiti najbolj odmevne prakse in idejne rešitve
 • evidentirati in predstaviti primere različnih izvedbenih modelov in strategij šol pri delu z nadarjenimi in najbolj nadarjenimi dijaki (primeri dober prakse)
 • soočiti izkušnje, jih reflektirati in v kolegialnem dialogu izpopolniti modele
 • pripraviti skupna gradiva, strategije, načrte …
 • obravnavati in nadgrajevati strokovna izhodišča
 • obravnavati status mentorjev ter status nadarjenih učencev/dijakov ter po potrebi oblikovanje predlogov za spremembe in nove rešitve
 • pripraviti e platformo za obveščanje o delovanju mreže in izmenjavo izkušenj in mnenj
 • omogočati kolegialne izmenjave med mentorji: izmenjave izkušenj in primerov, gostovanja z opazovanjem (»shadowing«), skupna usposabljanja, kolegialno podpiranje
 • spodbujati izmenjave/gostovanja dijakov na šolah v zvezi z aktivnostmi za nadarjene
 • skupna izvedba nekaterih aktivnosti in dogodkov (npr. dobrodelnih akcij, umetniških dogodkov
 • predstav …)
 • skupne priprave dijakov na tekmovanja
 • skupni tabori ter poletne šole za določena referenčna področja, možnost vključevanja fakultetnih strokovnjakov
 • skupno usposabljanje dijakov in mentorjev za posebne veščine/referenčna področja (npr. socialne veščine, osebnostno rast in krepitev samopodobe nadarjenih, krepitev spominskih zmožnosti, veščin debatiranja, metod raziskovanja v naravoslovju ter v družboslovju in humanistiki)
 • priprava skupnih kariernih dogodkov
 • izvedba skupnih delavnic, ki jih organizirajo in izvedejo učitelji in dijaki sami (»dijaki dijakom«, »dijaki
 • tutorji med seboj«, mentorji
 • mentorjem …)
 • Organiziranje skupnih medšolskih natečajev
 • raziskati možnosti za podelitev certifikata odličnosti
 • Objave, npr. objava primerov v tematski številki revije Vzgoja in izobraževanje, priprava priročnika/zbornika
 • Priprava festivalov primerov dobre prakse, nacionalnega posveta in drugih dogodkov

Več informacij o projektu je na voljo tukaj.