Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči

Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas nekaj inovativnih pristopov k delu z otroki s posebnimi potrebami. Verjamemo, da ste v tem času v oporo tako staršem kot otrokom, kar je v tem času izjemno pomembno.

S starši moramo ohraniti stike na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki so jih starši vajeni. Tako drug drugemu nudimo podporo in dajemo občutek varnosti, nenazadnje trenutne razmere lahko povzročajo pri vseh občutek nesigurnosti.

Marsikateremu otroku s posebnimi potrebami je izvajalec dodatne strokovne pomoči (IDSP) zelo pomembna oseba na šoli, na katero se lahko obrne, ko to potrebuje. Za otroka s posebnimi potrebami je pomembno, da ohrani stik z osebami, ki jim zaupa.

 Stik učitelja, izvajalca dodatne strokovne pomoči z otrokom s posebnimi potrebami

 • IDSP lahko ponudi pomoč otroku s posebnimi potrebami ali staršu s svetovanjem, konkretno razlago preko različnih komunikacijskih kanalov in hkrati ohrani stik z otrokom s posebnimi potrebami.
 • IDSP lahko otroku s posebnimi potrebami pomaga premostiti strahove ali druge težave, ki se mu pojavljajo v teh razmerah preko različnih tehnik in strategij ob uporabi IKT.

Timsko delo učitelja, razrednika in izvajalca dodatne strokovne pomoči

 • Za uspešno učenje je timsko sodelovanje med IDSP in učitelji predmeta ali razrednikom nujno. Učitelji se z IDSP sproti dogovarjajo o prilagoditvah pri pripravi gradiv za te otroke.
 • Z otrokom s posebnimi potrebami, ki nimajo dostopa do različnih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, spletne strani šol, spletne učilnice, Skype…) ali znanj za uporabo le teh, IDSP lahko vzpostavi stik z otrokom s posebnimi potrebami preko telefona njegovih staršev, pošlje vaje, spodbudne besede in pozdrave preko navadne pošte.

Uporaba gradiv in metod dela

 • Svetujemo, da se otroka s posebnimi potrebami ne obremenjuje z dodatnim delom. Priporočamo, naj se pri pripravi vsebin za otroka s posebnimi potrebami vključuje čim več življenjskih situacij (opazovanje sprememb v naravi, vremena, stanovanjski prostori; pomoč v gospodinjstvu, pri vsakodnevnih opravilih, skrb za domače živali, idr…) in pri tem urijo ter razvijajo različne spretnosti.
 • Učiteljeva pripravljena gradiva naj vključujejo multisenzorno učenje, pri tem naj bodo pozorni na individualne potrebe posameznikov, upoštevajoč njihova močna področja.
 • Učitelji naj pripravijo splošne napotke za samostojno učenje in organizacijo, usmerijo otroka s posebnimi potrebami na različne didaktične interaktivne igre, svetujejo o gibanje v naravi, posredujejo afirmacijske misli za sprostitev in socialne igre za razvijajo veščin in organizacijskih spretnosti.
 • Navodila za učenje in organizacijo za učenje lahko učitelji podprejo z različnimi IKT orodji.

Povratna informacija na izdelke otroku s PP

 • Učiteljeva povratna informacija naj bo podana na izdelek otroka s  posebnimi potrebami in naj bo kakovostna ter zajema predloge za izboljšavo, kje otrok s posebnimi potrebami še lahko napreduje.
 • Otroci s posebnimi potrebami naj bodo obveščeni, kako in kdaj se lahko obrnejo na učitelja, mu pošljejo rešene naloge, učitelj preveri, jim prikaže postopek reševanja.
 • Izdelek lahko fotografirajo (pošljejo preko telefona, na elektronski naslov).
 • Preko telefona lahko otrok s posebnimi potrebami pove obnovo, zgodbo, preveri odgovore na vprašanja pri IDSP.

Tudi svetovalke na ZRSŠ, v Skupini za otroke s posebnimi potrebami smo vam na voljo na svetovanje in usmeritve. Na nas se lahko obrnete tudi s konkretnimi primeri prilagoditev izobraževanja na daljavo. Ob tem vas vabimo, da svoje izkušnje in primere dobre prakse podelite s kolegi in kolegicami v naši spletni učilnici do katere dostopate preko AAI prijave (skupnost SIO, ključ: vizopp)

Svetovalke ZRSŠ, Skupina za otroke s posebnimi potrebami:

Petra Košnik, Brigita Pinter in Andreja Vouk.