XXXI. srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol

Dvodnevno XXXI. srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol v Republiki Sloveniji je potekalo v Portorožu 7. in 8. novembra 2022. Udeležilo se ga je približno 350 ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol v Republiki Sloveniji.

Prvi dan srečanja je zbrane nagovoril minister za izobraževanje znanost in šport dr. Igor Papič,, ki je uvodoma predstavil aktivnosti ministrstva na področju osnovnošolskega izobraževanja. Kot je dejal, je Državni zbor RS sprejel novelo ZOFVI, ki uvaja četrti naziv, in sicer višji svetnik. Namen četrtega naziva je vzpostaviti dodatno motivacijo v kariernem razvoju strokovnih delavcev, podaljšati obdobje kariernega napredovanja in omogočiti razširitev ter poglobitev znanja. Zakon se bo začel uporabljati 1. 9. 2023. V zvezi s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je minister dr. Papič napovedal imenovanje delovne skupine za posodobitev pravilnika. Obstoječi pravilnik se v delih, ki določajo drugo strokovno delo kot pogoj za napredovanje, v 30 letih od uvedbe napredovanja v nazive praktično ni spremenil. Minister bo imenoval komisijo oziroma delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov ministrstva, sindikata, javnih zavodov in praktikov. Delovna skupina naj strokovno prouči določbe, ki opredeljujejo drugo strokovno delo in usposabljanje strokovnih delavcev. Strokovni svet za splošno izobraževanje je potrdil izhodišča kurikuralne prenove, za katero je Kurikularni svet konec avgusta 2022 sprejel merila in kriterije za izbor strokovnjakov iz akademskih vrst za začetek prenove kurikula. Zaključen je izbirni postopek. Še v tem letu je predvideno imenovanje predmetnih komisij, je še dejal minister dr. Papič in predstavil tudi predvideno ureditev sprememb Zakona o osnovni šoli:
• razširjenega programa OŠ,
• uvedbe obveznega tujega jezika v 1. razredu in drugega tujega jezika v 7. razredu,
• uvajanja Nacionalnega preverjanja znanja v 3. razredu in upoštevanje dosežka v 9. razredu pri vpisu v srednje šole z omejenim vpisom,
• nove opredelitve in pogoji izobraževanja na domu – v smeri zagotavljanja enakovrednosti doseženih standardov znanja pri vseh obveznih predmetih
Minister je še povedal, da je MIZŠ objavilo javni poziv za kandidiranje strokovnjakinj, strokovnjakov za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033.

Drugi dan strokovnega srečanja se je začel z okroglo mizo z naslovom Šola, osnova za prihodnost izobraževanja, na kateri so sodelovali državni sekretar MIZŠ dr. Darjo Felda, dr. Boris Černilec, v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo. Beseda je tekla o kurikularni prenovi, o razširjenem programu ter o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Ravnatelji in ravnateljice so prav tako imeli možnost postaviti vprašanja in izpostaviti dileme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Programe podpore VIZ so predstavili CMEPIUS, Državni izpitni center, CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Arnes. Za zaključek pa smo prisluhnili tudi predstavnicama Slovenske policije o pojavnih oblikah nasilja in ukrepanju ob tem.