V devetih od dvanajstih statističnih regij vnovič v šolo


V devetih od dvanajstih slovenskih statističnih regij bodo v torek, 26. januarja 2021 vnovič v šolo šli učenci prvega triletja in otroci v vrtce. Šole in vrtci se bodo odprli v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Primorsko-notranjski, Obalno-kraški, Koroški, Podravski, Pomurski, Savinjski in Zasavski regiji. Izobraževanje na daljavo v celotni državi pa bo v naslednjem tednu še vedno potekalo od četrtega do devetega razreda osnovnih šol, v srednjih ter glasbenih šolah.

Pouk na daljavo bo za vse učence in dijake v prihodnjem tednu še naprej potekal v Jugovzhodni, Posavski in Goriški regiji, kjer ostajajo zaprti tudi vrtci.

V devetih regijah bo pouk bo za prvo triado osnovnih šol potekal po t. i. modelu C, ki je navedena v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila. 

Kaj predvideva model C?
V okviru modela C poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Učenci se med odmori zadržujejo v matičnih učilnicah in jih praviloma ne zapuščajo. V kolikor je mogoče, učenci tudi malicajo v učilnicah. Tudi učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, bodo razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo – šola mora pri tem voditi natančno evidenco.

Šole morajo izdelati natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Po modelu C se ne izvajajo ekskurzije, plavalni tečaji, šole v naravi ter interesne dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci. Razen v prvem razredu se neobvezni izbirni predmeti izvajajo na daljavo. Pouk športne vzgoje lahko poteka v športni dvorani oz. telovadnici, brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov.

Dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo na šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strogih higienskih in drugih priporočil. Učenkam in učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev, ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, njihova šola prilagodi oblike in metode dela.

Pred povratkom dela učencev v šolske klopi, bodo v ponedeljek vsi zaposleni, ki bodo fizično opravljali svoje delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, opravili hitro testiranje.

Za vrtce, ki niso v regijah v rdeči fazi, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke.

Zavodi morajo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Zavod RS za šolstvo je ob ponovnem vključevanju otrok v izobraževanje na šoli pripravil usmeritve, ki jih objavljamo kot prilogo okrožnici:

Odpiranje programa prvega triletja (20. 1.2021)

Okrožnica Zavoda RS za šolstvo – podpora pri izvajanju pouka (20. 1. 2021)

Priloga 1: Izzivi izkazovanja in ocenjevanja znanja na raznolike načine (20. 1. 2021)

Priloga 2: priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v 1. VIO po povratku v šole (20.1.2021)