Usmeritve za preverjanje in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli

Pripravili smo priporočila za preverjanje in informacijo glede ocenjevanja znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah.

Pozivamo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v izobraževanje na daljavo za vse učence, še posebno pozornost pa naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in drugimi težavami. Pomembno je, da tudi tem učencem šole omogočijo napredek v njihovem znanju.

Priporočila med drugim tudi določajo, da naj preverjanje znanja ne bo preobsežno. Obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru. Učitelji se naj pri izobraževanju na daljavo osredotočijo le na temeljne cilje učnega načrta glede na standarde znanja in izdelajo načrt izobraževanja na daljavo.

Usmeritve za preverjanje znanja in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli