Usmeritve za PP VIZ za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju


Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili usmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Med drugim usmeritve priporočajo, da naj bodo učitelji v tem času v oporo tako staršem kot otrokom in mladostnikom na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki so jih vajeni, saj učitelj predstavlja marsikateremu otroku/mladostniku zelo pomembno osebo na šoli.  Za motivacijo otrok in mladostnikov je pomembna tako vidna in/ali slušna komunikacija, pri čemer lahko otroku/mladostniku pomaga premostiti strahove ali druge težave, ki se mu pojavljajo v teh razmerah preko različnih tehnik in strategij ob uporabi IKT.

Z otrokom/mladostnikom in starši, ki nimajo dostopa do različnih komunikacijskih kanalov (elektronska pošta, spletne strani šole, spletne učilnice, Skype …) ali znanj za uporabo le-teh, učitelj lahko vzpostavi stik preko telefona, pošlje usmeritve za delo, spodbudne besede in pozdrave preko navadne pošte.

V usmeritvah priporočamo, da je učitelj pozoren na individualne potrebe posameznikov, upoštevajoč njihova močna področja in cilje, zapisane v individualiziranem programu ter podaja kakovostne povratne informacije. Prav tako je pomembno da otroke in mladostnike ter starše obvešča kako in kdaj se lahko obrnejo na učitelja in/ali na svetovalno službo.

Več informacij v dokumentuUsmeritve za izobraževanje na daljavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.