Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev v letu 2022

Danes se je v Portorožu zaključilo dvodnevno XXVIII. srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev v Republiki Sloveniji, na katerem je 200 udeleženk in udeležencev srečanja uvodoma pozdravil dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki je povedal, da smo program oblikovati tako, da bodo vsi prejeli informacije o novostih, aktualnih zadevah, tudi z informacijskimi pisarnami MIZŠ, kjer so bili predstavniki ministrstva na voljo za vprašanja o pomembnih temah in prav tako z delavnicami, na katerih so bila obravnavana področja, pomembna za strokovno in kakovostno delo.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je izpostaviti zadeve, ki so trenutno v proceduri in s katerimi se ministrstvo loteva reševanja problematike na področju vzgoje in izobraževanja.

Tako je omenil novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je že pripravljena in bo v Državnem zboru Republike Slovenije obravnavana po nujnem postopku. Novela uvaja nov četrti naziv – višji svetnik, katerega namen je vzpostavitev dodatne motivacije v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev, podaljšati obdobje kariernega napredovanja ter omogočiti razširitev in poglobitev znanja. Novela se bo začela uporabljati s 1. septembrom 2023.

Napovedal je prenovo Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki se v zadnjih 30-ih letih ni spremenil, bil pa je v javni obravnavi že v letošnjem letu. Kot je še dejal, bodo v delovni skupini oziroma komisiji sodelovali tako predstavniki ministrstva, sindikata, javnih zavodov in praktikov, ki bodo preučili določbe, ki opredeljujejo drugo strokovno delo in usposabljanje strokovnih delavk in delavcev.

Prav tako je izpostavil tudi kurikularno prenovo. Kot je še omenil, bo v prihodnjih dneh objavljen javni poziv za kandidiranje strokovnjakinj in strokovnjakov za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033.

Po njegovih besedah se ministrstvo zaveda tudi pomanjkanja kadrov v vzgoji in izobraževanju in problematike promocije učiteljskega poklica. Dejal je, da so bile že podeljene štipendije za študentke in študente prvih letnikov pedagoških študijskih programov s področja matematike, fizike, kemije in računalništva. Shemo štipendiranja bo ministrstvo nadaljevalo in po potrebi tudi širilo v naslednjih študijskih letih, je še dejal minister dr. Papič in se zahvalil vsem, ki se bodo vključili v reševanje problematike s konkretnimi predlogi rešitev pomanjkanja vzgojiteljev in učiteljev slovenskem šolskem sistemu. Ob tem je izpostavil izkušnje iz tujine, nemški koncept, kjer študentje izvajajo vzporedno študij in prakso v šoli oziroma vrtcu, saj na ta način bolje spoznajo sistem in po zaključku študija lahko kompetentno opravljajo poklic in opravijo strokovni izpit.

V nadaljevanju prvega dne srečanja so ravnateljice in ravnatelji prisluhnili predavanju prof dr. Eve Boštjančič iz Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je predavala o ugledu poklica vzgojitelja, ravnatelja ter poudarila, da je izgradnja ugleda poklica stopenjski proces, ki vodi od zaupanja k ugledu poklica, ob tem pa izpostavila etične vrednote, komunikacijo ter druge praktične spretnosti, ki so ključne za oblikovanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov z ljudmi.  

V začetku drugega dne konference je potekala okrogla miza, pogovor na temo »Vrtec, osnova za prihodnost izobraževanja«, na kateri so sodelovali dr. Darjo Felda, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Boris Černilec, v. d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki so orisali strateško usmeritev predšolske vzgoje v prihodnjih desetih letih, s pobudami in diskusijo vseh prisotnih. Beseda je tekla o socialni dimenziji, prav tako individualizaciji, medkulturnosti, učenju slovenskega jezika in pismenosti v povezavi s kurikularno prenovo, odgovornosti za trajnostni razvoj ter varnem in spodbudnem okolju za razvoj socialno-čustvenih veščin. Dr. Logaj je izpostavil vprašanja odlogov šolanja, vključenosti, prostora, usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, pravičnosti, kadra, normativov, načina visokošolskega študijskega procesa na področju vzgoje in izobraževanja ter izpostavil tudi izzive generacije Z, ki jim bomo priča v prihodnje. Dr. Černilec je orisal vizijo dela v prihodnje ter dejal, da pričakujemo v prihodnje približno 20 odstoten upad otrok v vrtčevskem prostoru, kar nam odpira tako izzive in priložnosti na več področjih, jih konkretno orisal in dodal, da bo kurikularna prenova to tudi upoštevala. Besedo so dobili tudi ravnateljice in ravnatelji, ki so pohvalili priložnost za diskusijo, izmenjavo mnenj o vseh izzivih in pogledih, ki bodo prispevala k oblikovanju najboljših rešitev pri sledenju trendov in projekcij za kakovost dela v vrtcih v prihodnje.   

V nadaljevanju so predstavili programe podpore javnih zavodov za vrtce direktorica CMEPIS-a dr. Alenka Flander, Branko Kumer iz Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter dr. Vinko Logaj iz Zavoda RS za šolstvo in Šole za ravnatelje.

Ob koncu so ravnateljice in ravnatelji prisluhnili še dr. Simonu Slokanu, glavnemu inšpektorju Inšpektorata za šolstvo in šport in predstavnikoma Policije o pojavnih oblikah nasilja in ukrepanju ob le tem v vrtcih.