Srečanje srednješolskih ravnateljic in ravnateljev

Konference ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, ki je potekala 29. in 30. novembra 2022 v Portorožu, se je udeležilo okrog 150 ravnateljic in ravnateljev srednjih šol, gimnazij in dijaških domov. Zbrane so nagovorili dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Darjo Felda, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Jasna Rojc, v. d. direktorice Direktorata za srednje šolstvo in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ.

Osnovni namen konference je seznanitev ravnateljic in ravnateljev z vsebinami in področji, ki so pomembna za širši kontekst srednješolskega izobraževanja, na voljo so jim bili tudi predstavniki MIZŠ z informacijskimi pisarnami. V dopoldanskem in popoldanskem programu so se ravnateljice in ravnatelji udeležili delavnic na različne tematike: zaupanje v odnosih, krepitve kulture gibanja in zdravja, digitalne strategije šole ter preventivnega ravnanja in preprečevanja spolnega nasilja v šoli. Dr. Logaj je vsem zaželel, da bi konferenca prispevala k izmenjavi dobrih praks, k profesionalni zavzetosti in dobremu sodelovanju deležnikov na področju srednješolskega izobraževanja.

Dr. Darjo Felda je v nagovoru izpostavil, da trenutno potekajo razprave, tako na ravni EU kot tudi v Sloveniji, kjer se iščejo rešitve, ki bi prispevale k rešitvam na področju izobraževanja. Zbrane je obširno seznanil z aktualnimi novostmi na področju napredovanj, s pripravo sprememb vpisnih pogojev v srednjo šolo, kurikularni prenovi ter promociji učiteljskega poklica in ukrepih, ki jih je ministrstvo že sprejelo v smeri zagotavljanja učiteljskega kadra, zavedajoč se problematike pomanjkanja kadrov v šolstvu. Poudaril je, da imamo še vedno preveč ločene posamezne predmete, tudi na razredni stopnji osnovne šole, zato moramo stremeti k povezovanju in sinergiji vsebin, šolo moramo spremeniti in jo prilagoditi današnjemu času, zastaviti vizijo in razvoj šolstva oziroma izobraževanja tudi z Nacionalnim programom vzgoje in izobraževanja 2023–2033. V zvezi s promocijo učiteljskega poklica in pomanjkanjem kadrov v šolstvu bo potrebno sodelovanje in iskanje rešitev s fakultetami, ki izobražujejo pedagoški kader, je dejal ter predstavil izzive in nakazal rešitve na področju pridobivanja učiteljskega kadra. Izpostavil je, da bo potreben konsenz tudi z drugimi resorji. Dejal je, da so potrebne spremembe na področju kariernega razvoja strokovnih delavcev, ki jih bomo iskali tudi v okviru skupne evropske politike na področju izobraževanja. Dr. Darjo Felda je bil na voljo tudi za vprašanja ravnateljic in ravnateljev.

Drugi dan strokovnega srečanja se je začel z okroglo mizo, na kateri sta sodelovala državni sekretar MIZŠ dr. Darjo Felda in v. d. direktorice Direktorata za srednje šolstvo in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Jasna Rojc, ki sta odgovarjala na vprašanja in predstavila aktivnosti v zvezi s plačami, napredovanji, razvojnimi aktivnostimi MIZŠ, digitalizacijo, strategijo vlaganja v infrastrukturo oziroma opremljenostjo šol, kurikularno prenovo učnih načrtov in katalogov znanj ter predmetnikov v gimnazijah z didaktičnimi priporočili ter pri tem poudarila upoštevanje slovenske kurikularne tradicije. V zvezi s tekočimi projekti je Jasna Rojc izpostavila, da moramo po izteku projektov poskrbeti, da bodo rezultati in spoznanja učinkovala na razvoj in posodobitev izobraževanja tudi v prihodnje.  

Na strokovnih srečanjih ravnateljic in ravnateljev vrtcev (24. in 25. oktober), osnovnih šol (7. in 8. november) in srednjih šol (29. in 30. november), ki so potekala v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, smo predstavili dejavnosti v projektu Dvig digitalne kompetentnosti. V delavnicah so ravnatelji spoznali pomen načrtovanja digitalnega razvoja svojega VIZ ter razvijanja digitalnih kompetenc pri učiteljih. Le vzgojitelj/učitelj, ki pri svojem pouku premišljeno uporablja digitalno tehnologijo in ima zelo dobro razvite digitalne kompetence, lahko omogoča, spodbuja  in podpira razvoj digitalne kompetentnosti pri otrocih/učencih/dijakih. Ravnateljem smo predstavili načine in orodja, ki šolam in posameznim strokovnim delavcem pomagajo oceniti, kako uporabljajo digitalne tehnologije za inovativno in učinkovito učenje. Povabili smo jih na Portal DDK, kjer najdejo bogato ponudbo usposabljanj in virov za razvijanje digitalne didaktike. Vse ravnatelje smo spodbudili, da sistematično razvijajo digitalni razvoj svojega VIZ, pri čemer jim je v pomoč digitalna strategija.

Programe podpore VIZ smo predstavili ZRSŠ, CMEPIUS, Državni izpitni center, CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Arnes. Za zaključek pa smo prisluhnili tudi predstavnicama Slovenske policije o pojavnih oblikah nasilja in ukrepanju ob tem.