Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero bomo vključili vrtce, osnovne in glasbene šole, šole s prilagojenim programom  ter srednje šole.

K sodelovanju vabimo ravnatelje in učitelje/vzgojitelje ter druge strokovne delavce, ki so formativno spremljanje že uvajali v svojo prakso v preteklih letih (npr. v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) kot tudi na novo pridružene šole/vrtce. Z Ustvarjanjem učnih okolij za 21. stoletje se boste vzgojno izobraževalni zavodi med seboj povezali ter skupaj uvajali, preizkušali, razvijali in poglabljali strategijo formativnega spremljanja.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka/učenca/dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji/vzgojitelji spodbujali aktivno vlogo otrok/učencev/dijakov pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje. Ravnatelji bodo podprli širjenje spoznanj o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med učitelje ter vzgojitelje v svojih kolektivih.

Predvidene aktivnosti na šoli:

  • Delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji ter priprava in oblikovanje razvojnega načrta šole/vrtca.
  • Učitelji in vzgojitelji uporabljajo osebne načrte, ki jih po akcijskih korakih vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso.
  • Strokovna podpora ožjega tima učiteljem/vzgojiteljem na šoli oziroma v vrtcu (podpora pri oblikovanju razvojnega načrta učitelja/vzgojitelja, spremljanje pouka oziroma izvajanja dejavnosti, kolegialne hospitacije …).
  • Predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva in izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih.
  • Skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi.
  • Timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah.
  • Spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okoli v učno prakso na šoli oziroma v vrtcu.

V kolikor bodo imenovani člani ožjega tima izpolnili predvidene naloge, bodo prejeli potrdilo, skladno z veljavnim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Vse zainteresirane ravnatelje, ki bi s timi šestih strokovnih delavcev želeli sodelovati v razvojni nalogi, vabimo, da pošljejo izpolnjeno prijavnico do 21. 8. 2020 na elektronski naslov Ines Medica.

Razvojna naloga bo trajala od septembra 2020 do avgusta 2023.