Postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Na podlagi analize dosedanjega dela, odzivnosti šol in drugih udeležencev v postopku usmerjanja bomo za zaščito temeljnih pravic otrok s posebnimi potrebami postopke usmerjanja, ki so zaključeni s strokovnim mnenjem in za katere so svetovalci že prejeli mnenje oz. odgovor vzgojno-izobraževalne ustanove o izpolnjevanju pogojev (29. člen ZUOPP-1) glede na tretji odstavek 6. člena interventnega zakona obravnavali kot nujne zadeve in nadaljevali z vročanjem strokovnih mnenj in odločb. Enako bomo ravnali z novo prispelimi vlogami, za tiste primere, za katere ne bo potreben dodatni pregled otroka.

Tako vas obveščamo, da:

  • sprejemamo zahteve za začetek postopka usmerjanja in zahteve za spremembo usmeritve poslane po pošti ali na spletni naslov
  • poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
  • tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

Zavod RS za šolstvo
Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Dunajska cesta 104 (7. nadstropje)
1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/241 19 5001/241 19 51 (vsak torek, sredo in petek od 9. do 12. ure)
E-pošta: 
Vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: dr. Natalija Vovk Ornik

Obveščamo vas, da KUOPP še vedno delajo v prilagojenih pogojih in do nadaljnjega ne opravljajo pregledov otrok. Vloge bodo v tem primeru zaradi objektivnih okoliščin prestavljene na drug termin seje.