Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem

Danes je v Ljubljani potekala konferenca Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem, ki poudarja krepitev socialnih kompetenc, sodelovalnih medosebnih odnosov in se osredotoča na učinkovito poučevalno prakso z namenom razvoja učenja in poučevanja, motivacije za učenje ter izboljšanje učnih dosežkov. Konference se je udeležilo preko šeststo učiteljic in učiteljev, ravnateljic in ravnateljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev.

Dr. Vinko Logaj, ki je uvodoma pozdravil prisotne, je poudaril, da formativni pristop v šolstvu pridobiva na veljavi, saj danes lahko govorimo o zglednih primerih ter o kritični masi učiteljic, učiteljev, ravnateljic in ravnateljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki poučevalno prakso povezujejo s formativnim spremljanjem na osnovi znanstvenih spoznanj kognitivne znanosti. Konferenca je priložnost, da se pozitivne prakse še bolj uveljavijo ter prenesejo v pedagoški proces, pri čemer na Zavodu RS za šolstvo svetovalke in svetovalci nudijo pomoč in podporo pri vpeljevanju in razvijanju koncepta formativnega spremljanja v šolskih timih, prav tako pa je na voljo veliko gradiva, vse z namenom dviga učnih dosežkov in kakovosti znanja učenk in učencev ter dijakinj in dijakov. Ob koncu se je zahvalil vsem sodelujočim, sodelavkam Zavoda RS za šolstvo za organizacijo konference ter vsem zaželel uspešno delo v novem šolskem letu.

Dr. Darjo Felda, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v nagovoru izpostavil, da mora izobraževalna politika nenehno iskati strategije in orodja za izboljšanje pedagoške prakse. Med te spada tudi formativno spremljanje, katerega ključni element so kakovostne povratne informacije, ki sodijo med ključna orodja v procesu izboljševanja učenčevih dosežkov in znanja. Učenci postajajo bolj aktivni, prevzemajo večjo odgovornost ter postanejo soustvarjalci vzgojno izobraževalnega procesa, vključeni pa so tako v načrtovanje, sooblikovanje kriterijev uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje.

Dr. Ada Holcar, vodja razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, se je zahvalila vsem, ki so soustvarjali konferenco, članom šolskih timov, ki so predstavili pozitivne učinke formativnega spremljanja v njihovih kolektivih in timih, vsem pa zaželela strokovno bogat dan ter prijetno druženje.