Obvestilo za strokovne delavke in delavce vrtcev

Za strokovne delavce vrtcev smo pripravili ponudbo usposabljanj na daljavo, ki bodo potekala v aprilu in maju 2020. Začetek usposabljanj bo v torek, 14. 4. 2020, prijave pa bodo odprte od petka, 10. 4. 2020.

Pod skupnim naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov smo pripravili naslednja 8-urna usposabljanja na daljavo:

  1. Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s sodobnimi didaktičnimi pristopi na področju predšolske vzgoje.
  2. Razširimo svoj pogled na drugačnost v vrtcu (seminar za svetovalne delavce vrtcev).
  3. Komunikacija in sodelovanje vzgojitelja pri otroški igri in pri delu s starši.
  4. Pomen vrtca za družino.
  5. Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: pogovor, igra, raziskovanje v naravi.
  6. Sodelujoči vrtec – »Otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da je …« .

Prijava na seminarje poteka preko spletne aplikacije Katis. Seminarji se bodo izvajali v spletnih učilnicah. Navodila za vstop bodo udeleženci po prijavi prejeli skupaj z vabilom in programom seminarja. Na seminarjih bo zagotovljena tudi tehnična podpora. Vsak strokovni delavec se lahko udeleži enega seminarja v enem tednu, sicer pa se lahko prijavi na več seminarjev.

RAZPORED SEMINARJEV ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCEV

  1. Seminarji, ki potekajo ob petkih in se zaključijo v okviru enega meseca (3 ure + 3 ure + 2 uri)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seminarji, ki potekajo od ponedeljka do četrtka in se zaključijo v okviru enega tedna (vsak dan po 2 uri)

PREDSTAVITEV SEMINARJEV

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Načrtovanje vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu s sodobnimi didaktičnimi pristopi na področju predšolske vzgoje

Izvajalke: svetovalke za predšolsko vzgojo

Na usposabljanjih bodo udeleženci, izhajajoč iz poglobljenega razumevanja Kurikula za vrtce, nadgradili lastno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi pristopi. Poudarek na načrtovanju izvedbenega kurikula, ki upošteva  razvojno-procesni pristop, formativno spremljanje ter refleksijo in evalvacijo. Govor bo o vsebinski pripravi na vzgojno izobraževalno delo in letnem delovnem načrtu strokovnega delavca.

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Razširimo svoj pogled na drugačnost v vrtcu

Izvajalke: mag. Tamara Malešević, mag. Cvetka Bizjak, dr Zora Rutar Ilc, dr. Brigita Rupar, Biserka Lep
Ključne besede: drugačnost, ranljive skupine predšolskih otrok, prepoznavanje, sodelovanje s starši, kolegialna podpora

Z udeleženci bomo spoznali razliko med drugačnostjo in ranljivostjo otroka ter različne podskupine teh otrok: otroci priseljencev in beguncev, otroci s posebnimi potrebami, otroci z višjimi potenciali in senzorično občutljivi otroci. Predstavili bomo načine, kako se strokovni delavci v vrtcu sami opolnomočijo za prepoznavanje drugačnosti in sodelovanje s starši.

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Komunikacija in sodelovanje vzgojitelja pri otroški igri in pri delu s starši

Izvajalki: Edita Bah Berglez, mag. Tamara Malešević
Ključne besede: odnosna kompetenca, občutek varnosti, sodelovanje s starši, igra v naravnem okolju, spodbudna povratna informacija, samoevalvacija vključevanja vzgojitelja v otroško igro, povezovanje.

Udeležencem predstavimo pomen odnosne kompetence vzgojitelja za oblikovanje občutka varnosti in varne navezanosti otroka kakor tudi za dobro sodelovanje s starši, ki temelji na medsebojnem zaupanju. Strokovni delavci bodo nadgradili svoja znanja o otroški igri, kot najbolj naravni učni situaciji učenja s poudarkom na gibalni igri v naravnem okolju. Ob elementih spodbudne povratne informacije bodo dobili ideje za samoevalvacijo svojega vključevanje v igro ter razmišljali o povezovanju, ki poglablja odnos z otrokom.

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Pomen vrtca za družino

Izvajalki: Lidija Jerše, Nives Zore
Ključne besede: varna navezanost, kakovost, sodelovanje s starši, samoevalvacija, dobro počutje otroka

Na seminarju bomo spregovorili o pomenu varne navezanosti otrok, spodbudnem učnem okolju in sodelovanju ter komunikaciji s starši. Redno in kontinuirano sodelovanje s starši je pomembno za usklajeno vzgojo in nemoten otrokov razvoj in  je pogoj za dobro počutje otrok ter pripomore k skladnejšemu razvoju. Izpostavili bomo pomen samoevalvacije vzgojitelja pri zagotavljanju ustrezne podpore otrok v razvoju, učenju in dobrem počutju.

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: pogovor, igra, raziskovanje v naravi

Izvajalki: Fanika Fras Berro, Marija Sivec
Ključne besede: spodbudno in inovativno učno okolje, varna navezanost, odnosne kompetence, značilnosti otrokovega učenja, spremljanje otrokovega odziva in napredka, načini komunikacije

Na seminarju bo govor o spodbudnem in inovativnem učnem okolju za otrokovo dobrobit in celostni razvoj, o vzgojnih izzivih in pristopih za spremljanje otrokove vključenosti in socialno-čustvenih kompetenc. Ob risanem filmu, pravljici in kamišibaju bomo razmišljali o možnih didaktičnih strategijah ter pomenu zgodbe za razvoj otrokove samopodobe in ustvarjalnosti. Z vidika novejših spoznanj stroke bomo osvetlili pojma povezanosti in varne navezanosti ter jih povezali z izkušnjami iz prakse ter pogledi na igro in raziskovanje v zgodnjem otroštvu. 

Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Sodelujoči vrtec – »Otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da je …«

Izvajalca: dr. Petra Štirn Janota, Primož Krašna​
Ključne besede: bogat otrok, vključujoče okolje, vloga strokovnega delavca, sodelovanje s starši,  pravila,  domišljija, gibanje, kreativnost

Na seminarju bomo razmišljali o pomenu vključujočega vrtca. Kako podpreti bogat svet otrok(a) in se odzvati na njihove potrebe. Skozi filmsko zgodbo o navihanem dečku bomo odpirali vprašanja o pomenu našega pogleda na otroka, o vključujoči skupnosti, o smiselnosti pravil in o vlogi domišljije, ki otroka lahko podpira pri razumevanju sveta in pri sporočanju o svetu.