Pristojnosti in naloge Predmetne skupine za geografijo

Glede na odzive posameznih učiteljev geografije v povezavi s pristojnostmi in nalogami Predmetne skupine za geografijo podajamo sledeče pojasnilo.

Pri izvajanju strokovnih nalog s področja razvojne dejavnosti, svetovanja ter izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev so svetovalci Zavoda RS za šolstvo organizirani v predmetne skupine. Ena od predmetnih skupin je tudi Predmetna skupina za geografijo.

Delo predmetne skupine poteka v skladu z dogovori, navodili in smernicami, internimi akti in Programom dela. Na Zavodu RS za šolstvo delujejo naslednje predmetne in področne skupine:

  • Predmetna skupina za: slovenščino, angleščino, nemščino, matematiko, kemijo, biologijo, fiziko, šport, glasbeno umetnost, likovno umetnost, geografijo, zgodovino, šolsko svetovalno delo v vrtcih, šolah in dijaških domovih, naravoslovje, gospodinjstvo, družboslovje, domovinsko in državljansko kulturo in etiko, umetnostno zgodovino, sociologijo, psihologijo, računalništvo in informatiko, tehniko in tehnologijo, madžarščino, ekonomijo, latinščino, ruščino in španščino, knjižnično dejavnost, filozofijo, francoščino, italijanščino in materinščino, italijanščino kot drugi tuj jezik, skupina za otroke s posebnimi potrebami;
  • Področna skupina za: jezike, naravoslovje in matematiko, družboslovje-humanistiko in umetnost, razredni pouk, splošna področja, šolstvo narodnosti.

Poleg predmetnih skupin so organizirane tudi predmetne razvojne skupine, v katerih sodelujejo učitelji praktiki, predstavniki akademske javnosti in svetovalci Zavoda RS za šolstvo.

Vodstvo Zavoda RS za šolstvo