Naravoslovni tabor Slovenj Gradec 2023

V času od četrtka 26.10. do sobote 28.10.2023 je v OE Slovenj Gradec na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) potekal prvi Naravoslovni tabor v organizaciji Zavoda RS za šolstvo. V okviru tabora so učitelji biologije, fizike in kemije skozi učenje z raziskovanjem odkrivali najnovejša znanstvena dognanja o vplivih biopolimerov in bioplastike na okolje ter zdravje. Poudarek je bil na medpredmetnem sodelovanju, formativnem spremljanju, eksperimentalnem raziskovanju, kolegialnem sodelovanju, kritičnem prijateljevanju in reflektivni praksi. Z izkustvenim učenjem učinkovite rabe digitalnih tehnologij v procesu reševanja avtentičnega problema so proučevali bioplastiko kot alternativo »konvencionalni plastiki« in se osredotočali na vzpodbujanje vključevanja avtentičnih problemov v pouk. Tabor je udejanjal načela in pristope projektov: NA-MA POTI, ATS STEM, Dvig digitalnih kompetenc, VITR ter Varno in spodbudno učno okolje.