Del vsakega pouka je tudi poučevanje o jeziku in jezikih

4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju je potekala danes, 1. julija 2022, v Kongresnem centru Brdo. Namenjena je bila vzgojiteljem in učiteljem, ki poučujejo materni jezik in tuje jezike v vrtcu, osnovnih ali srednjih šolah.

Plenarna predavanja izbranih domačih in tujih strokovnjakov so bila nadgrajena s predstavitvami pedagoške prakse in tematskimi delavnicami, kjer so udeleženci razmišljali o pedagoških izkušnjah pri poučevanju jezikov, sooblikovali modele za medjezikovno in medkulturno povezovanje in spoznavali metode večjezikovne didaktike ter delo z ranljivimi skupinami učencev.

Zbrane je nagovorila dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja ZRSŠ, ki je poudarila, da so praktiki temelj vzgojno-izobraževalnega sistema, ki skrbijo za razvoj dobrih praks.

Bronka Straus iz MIZŠ je izpostavila, da je jezikovno izobraževanje skrb tako učiteljev kot ministrstva in vseh drugih deležnikov, saj preči veliko politik družbenega življenja. Kot je povedala, se tako v Sloveniji na področju jezikovnega izobraževanja povezujemo tudi z Ministrstvom za kulturo, z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve na temo inkluzije in vključevanja otrok s posebnimi potrebami, z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov na temo vključevanja priseljencev, beguncev in oseb z mednarodno zaščito, z Ministrstvom za zunanje zadeve na temo izvajanja evropskih listin, z Uradom Vlade RS za narodnosti pa na temo dvojezičnosti, manjšin in integracije Romov.

»Jezik je v vseh porah našega življenja, jeziki so res steber družbe in v okviru v vzgoje in izobraževanja si prizadevamo, da bi razmislek o pomenu jezikovnega izobraževanja našel pot v najpomembnejše strateške in kurikularne dokumente, kjer so nam v pomoč in podporo tudi evropski dokumenti,«  je dejala in ob zaključku zaželela vsem novega navdiha in prijetno strokovno druženje.

Mag. Barbara Lesničar, koordinatorica konference in vodja programskega odbora je v nagovoru na kratko orisala konferenčno dogajanje in povedala, da tovrstni dogodki ponujajo možnost za strokovno rast ter izmenjavo dobrih praks. Kot je dejala, se po ocenah strokovnjakov danes v svetu govori 6.000 jezikov, od tega v Evropi 365, po čemer lahko sklepamo, da večina prebivalstva obvladuje najmanj dva jezika, zato si moramo prizadevati za razvoj in dostop do jezikovnega izobraževanja in tako omogočati ustrezno sporazumevanje posameznikov v družbi. Vsem se je zahvalila za udeležbo in zaželela uspešen dan.

Pester nabor povzetkov, plenarnih predavanj, sekcij in delavnic je dostopnih v zborniku prispevkov, kjer avtorji, univerzitetni profesorji, učitelji in vzgojitelji razmišljajo o izzivih sodobnega časa, o lastni pedagoški praksi, delijo izkušnje in nakazujejo možne poti razvoja v prihodnje.