Navodila za izpolnjevanje obrazcev za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami


Pomembno: pri izpolnjevanju vloge lahko izberete obrazec v wordovi obliki ali v pdf-obliki. Obrazec v pdf obliki natisnite in ga izpolnite in podpišite lastnoročno. Obrazec v wordovi obliki izpolnite na računalnik in ga podpišete z digitalnim podpisom. Če digitalnega podpisa nimate, računalniško izpolnjen dokument natisnite in ga nato lastnoročno podpišite. Izpolnjenih obrazcev in strokovne dokumentacije, ki bo poslana na spletni naslov kot slika preko telefona, ne bomo sprejemali.

V obrazec Poročilo osnovne šole o otroku (priloga 7) je vključena vsebina, ki je bila do sedaj vključena v obrazec »Izjava šole o izvajanju koncepta učne težave v osnovni šoli s prilogami – evalvacijske ocene posameznih stopenj pomoči«. V tabelo se pregledno vnesejo podatki s pričetkom dela z učencem na posamezni stopnji pomoči. V prilogi se dodajo evalvacijske ocene posameznih stopenj pomoči, in sicer katere prilagoditve oz. oblike pomoči je bil učenec deležen, oceno njene učinkovitosti ter utemeljeni predlogi nadaljnjih ukrepov pomoči. Če je bila na šoli že opravljena tako imenovana diagnostična ocena učenčevih težav (psihološka, specialno pedagoška, socialno pedagoška ipd.) so te obvezna priloga poročila. Če se je šola obrnila na zunanjo strokovno ustanovo po dodatno strokovno pomoč je bil otrok obravnavan v zunanji strokovni ustanovi so ugotovitve strokovne ustanove del priloge tega poročila (mnenje, priporočilo ipd.).

Pripravljeni so tudi nekateri novi obrazci:

  • zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi, 
  • zahteva za izobraževanje na domu,
  • poročilo zavoda o otroku v posebnem programu ali (post)rehabilitacijskem praktikumu,
  • poročilo zavoda o otroku v prilagojenem programu – nivo osnovne šole in
  • dve obvezni prilogi obrazca Poročilo osnovne šole o otroku (priloga 7): Opažanja osnovne šole o otroku ob uvedbi postopka usmerjanja (priloga 10) ali Opažanja osnovne šole o otroku, za katerega je bila že izdana odločba o usmeritvi (priloga 11).  

Z obrazcema Opažanja osnovne šole o otroku ob uvedbi postopka usmerjanja (priloga 10) ali Opažanja osnovne šole o otroku, za katerega je bila že izdana odločba o usmeritvi (priloga 11) se spodbuja aktivna vloga učiteljev pri pripravi vsebine poročila šole o otroku. Poročanje učitelja o otrokovih vzgojno-izobraževalnih potrebah je ključnega pomena za podrobnejše prepoznavanje učenčevih vzgojno-izobraževalnih potreb, hkrati pa pomembna povratna informacija za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri pripravi vsebine strokovnega mnenja. Ključne informacije so povezane z opazovanjem otroka v učnih situacijah, s poudarkom na učenčevih težavah in prilagoditvah, ki so se izkazale v izvajanju pouka za učinkovite. Prilogo izpolnijo tisti (predmetni) učitelji, ki zaznavajo kakršne koli posebnosti pri otroku.   

V primeru izpolnjevanja obrazca Poročilo osnovne šole o otroku (priloga 7) ob prvi usmeritvi šola izpolni strani 1, 2, 3 in 5 (brez točke 2/Evalvacijsko poročilo strokovne skupine). Če je otrok že bil usmerjen, šola v tem obrazcu izpolni strani 1, 4 in 5 (brez točke 1/Poročilo ob uvedbi postopka).  

Smiselno enako velja tudi za izpolnjevanje obrazca Poročilo srednje šole o otroku (priloga 12).  

V obrazcu Poročilo vrtca o otroku (priloga 6), ki ga pripravi vrtec, na prehodu otroka iz vrtca v osnovno šolo so poleg same vsebine poročila dodatna obvezna priloga še poročila posameznih izvajalcev dodatne strokovne pomoči in Individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima (skladno z 10. členom Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 41/17, v nadaljevanju ZOPOPP), če obstaja:  

  • če je otrok imel odločbo o usmeritvi na podlagi ZUOPP-1, potem vrtec v nadaljevanju izpolni le točko 2/Evalvacijsko poročilo),
  • če je imel otrok individualni načrt pomoči družini (v nadaljevanju INPD) oz. zapisnik multidisciplinarnega tima, vrtec izpolni točko 1/Poročilo ob uvedbi postopka in točko 2/Evalvacijsko poročilo. V tem primeru ni potrebno izpolnjevati točke 1. 3. (Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice na podlagi 23. člena ZUOPP-1). V točki 1. 4. (Sklepna ugotovitev ter predlog vrtca o prilagoditvah in potrebni pomoči) naj vrtec izpostavi tiste ugotovitve, ki niso bile posebej opredeljene bodisi v INPD oz. zapisniku multidisciplinarnega tima, za katere pa  strokovni delavci menijo, da jih je potrebno posebej izpostaviti. V točki 2. 4. (Sklepna ugotovitev in mnenje o nadaljnjem usmerjanju z navedenimi predlogi pomoči in prilagoditev ), naj vrtec izpostavi tisto pomoč in prilagoditve, ki so jih strokovni delavci izvajali na podlagi INPD oz. zapisnika multidisciplinarnega tima,
  • če otrok, za katerega so starši podali zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja ni bil obravnavan v Centru za zgodnjo obravnavo, potem vrtec izpolni le točko 1 v navedenem poročilu.