Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov v kurikularnih komisijah na predlog javnih visokošolskih zavodov oz. javnih raziskovalnih organizacij


Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Javno povabilo (PDF dokument za tisk)

V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji v skladu s sklepom Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, številka: 013-28/2022/1 z dne19. 4. 2022) Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja

JAVNO POVABILO ZA SODELOVANJE STROKOVNJAKINJ IN STROKOVNJAKOV V KURIKULARNIH KOMISJAH NA PREDLOG JAVNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV OZ. JAVNIH RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ

1. PREDMET POVABILA

Predmet javnega povabila je izbira kandidatov, ki jih predlagajo javni visokošolski zavodi in javne raziskovalne institucije za sestavo treh strateških kurikularnih komisij, in sicer:

a. Komisija za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtce, kater naloge so naslednje:

 • podaja mnenja h kriterijem za izbor članov kurikularnih komisij za vrtce, ki jih predlaga ZRSŠ (komisije –  vodjo in člane –  imenuje direktor ZRSŠ),
 • usposabljanje članov kurikularnih komisij za vrtce za implementacijo Izhodišč za vrtce1, usmerjanje in podpiranje kurikularnih komisij za vrtce pri pripravi prenovljenih vsebin kurikuluma s smiselnim vključevanjem medpodročnih dejavnosti,
 • spremljanje procesa oblikovanja posodobljenega dokumenta,
 • skrb za koherentnost in konceptualno usklajenost pri posodabljanjucelotnega kurikularnega dokumenta,
 • priprava predloga strukture zapisa področij splošnega poglavja in področij dejavnosti kurikuluma za vrtce,
 • priprava enovitega predloga prenovljenega kurikuluma za vrtce za obravnavo na pristojnem
 • strokovnem svetu,
 • sodelovanje na javnih razpravah o predlogu posodobljenega kurikuluma za vrtce, priprava smernic za oblikovanje izvedbenega kurikuluma.

b.  Komisija za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji, katere naloge so naslednje:

 • podaja mnenja h kriterijem za izbor članov predmetnih kurikularnih komisij za prenovo učnih
 • načrtov in Komisije za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (v nadaljevanju VIO), ki jih predlaga ZRSŠ (komisije –  vodjo in člane –  imenuje direktor ZRSŠ),
 • priprava načrta usposabljanja predmetnih kurikularnih komisij, Komisije za 1. VIO in Komisije za skupne cilje in podpornih gradiv,
 • usposabljanje Komisije za skupne cilje za implementacijo Izhodišč za prenovo UN2 v delu skupnihciljev,
 • usposabljanje predmetnih kurikularnih komisij in Komisije za 1. VIO za implementaci jo Izhodišč za prenovo UN in skupnih ciljev v učne načrte,
 • usmerjanje in podpiranje predmetnih kurikularnih komisij pri pripravi prenovljenih učnih načrtov,
 • usmerjanje in podpiranje Komisije za skupne cilje in Komisije za 1. VIO, usklajevanjedela kurikularnih komisij, vključenih v prenovo učnih načrtov, spremljanje procesa umeščanja skupnih ciljev v učne načrte,
 • spremljanje procesa oblikovanja učnega načrta za 1. VIO,
 • sodelovanje s Kurikularnim svetom in poročanje o poteku prenove učnih načrtov.

c. Kurikularna komisija za pripravo skupnih ciljev in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj, katere naloge so naslednje:

 • priprava predloga dokumenta, v katerem bodo opredeljena področja skupnih ciljev ter na vsakem področju določeni cilji, ki so skupni programom osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, ter predložitev predloga dokumenta v potrditev Kurikularnemu svetu,
 • priprava metodologije za oblikovanje in doseganje skupnih ciljev ter navodil za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja,
 • sodelovanje s Komisijo za koordinacijo UN in, v nadaljevanju, tudi s Komisijo za koordinacijo prenove katalogov znanja (Komisija za koordinacijo KZ),
 • usposabljanje predmetnih kurikularnih komisij za UN in KZ ter Komisije za 1. VIO v podporo umeščanju skupnih ciljev v učne načrte in kataloge znanja,
 • podpiranje in spremljanje dela predmetnih komisij za UN in KZ ter Komisije za 1. VIO pri umeščanju skupnih ciljev v učne načrte posameznih predmetov in didaktična priporočila.
 • Kurikularna komisija se bo delila na štiri skupine, usmerjene na štiri področja skupnih ciljev (v nadaljevanju področja):
 • področje digitalnih kompetenc, področje zdravja (psihično in fizično),
 • področje podjetnosti (finančna pismenost, ustvarjalnost, kritično mišljenje, komunikacija… ), področje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj

2. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA SESTAVO POSAMEZNIH SKUPIN

a. Kriteriji za izbor kandidatov za komisijo za koordinacijo prenove kurikuluma za vrtce

Osnovni kriterij

 • Visokošolski sodelavec oziroma raziskovalec, strokovnjak za področje predšolske vzgoje.

Dodatni kriteriji

 • Sodelovanje pri pripravi Izhodišč za vrtce;
 • strokovne reference s področja predšolske pedagogike, razvojne psihologije, teorije vzgoje, sociologije, filozofije itd., ki izkazujejo znanstvenoraziskovalno delo na sistemskih oz. konceptualnih vidikih predšolske vzgoje;
 • druge strokovne reference s posameznega znanstvenega področja v povezavi z vzgojo predšolskih otrok.
 • Dodatni kriteriji za strokovnjaka s področja posebnih potreb otrok Poznavanje izvajanja vzgoje predšolskih otrok s posebnimi potrebami;
 • poznavanje pristopov dela z različnimi skupinami otrok s posebnimi potrebami;
 • druge strokovne reference s področja predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami oziroma inkluzivne pedagogike.
 • Izbranih bo 5 strokovnjakov na predlog javnih visokošolskih zavodov ali javnih raziskovalnih organizacij za področje predšolske vzgoje, od tega 1 strokovnjak za otroke s posebnimi potrebami.

b. Kriteriji za izbor kandidatov za komisijo za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji

Osnovni kriterij

 • Visokošolski sodelavec s področja izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ali raziskovalec, strokovnjak za področje pedagogike/didaktike.’

Dodatni kriteriji

 • Sodelovanje pri pripravi Izhodišč za prenovo UN;
 • poznavanje področja osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja oziroma delovanje na področju vzgoje in izobraževanja;
 • strokovne reference s področja kurikularnih teorij, pedagogike oz. didaktike
 • druge   strokovne   reference    s   posameznega    znanstvenega    področja   v   povezavi   z osnovnošolskim oziroma gimnazijskim izobraževanjem.
 • Izbrani bodo 3 strokovnjaki na predlog javnih visokošolskih zavodov ali javnih raziskovalnih organizacij.

c. Kriteriji za izbor kandidatov za kurikularno komisijo za pripravo skupnih ciljev in njihovo umeščanje v učne načrte in kataloge znanj

Osnovna kriterija

A) Pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delovanje na enem od področij:

 • družboslovje  in humanistika,
 • jeziki, matematika,
 • naravoslovje in tehnika, računalništvo in informatika, umetnost,
 • šport, zdravje.

B) Pedagoško, strokovno oz. znanstveno-raziskovalno delovanje na enem od naslednjih področij:

 • digitalne kompetence,
 • zdravje in dobro počutje,
 • trajnostni razvoj (ki zajema okoljski, gospodarski in družbeni vidik) in kompetence podjetnosti (vključno s finančno pismenostjo).

Dodatni kriteriji

 • Izkušnje z izvajanjem izobraževanja na osnovnošolski, srednješolski , višješolski ali visokošolski ravni v zadnjih petih letih;
 • aktivno delovanje na izbranem področju skupnih ciljev v času povabila;
 • znanstveni naziv (magisterij znanosti ali doktorat znanosti);
 • pridobljen naziv svetovalec ali svetnik v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih
 • v vzgoji in izobraževanuj  v nazive;
 • druge strokovne reference z izbranega področja skupnih ciljev.

Izbrani bodo do 4 strokovnjaki s posameznega področja, na predlog javnih visokošolskih zavodov, javnih raziskovalnih organizacij in javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

V primeru prijave večjega števila kandidatov, bo imel prednost kandidat, ki bo izpolnjeval več dodatnih kriterijev. če bo več kandidatov (kot bo izbranih) izpolnjevalo osnovne in dodatne kriterije in merila se bo kandidate žrebalo. To pravilo velja za vse tri komisije. Po opravljenem pregledu in oceni prijav pripravi imenovana izbirna komisija obrazložitev izbire, ki ne bo javna.

3. VSEBINA IN OBLIKA PRIJAVE

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

Rok za predložitev prijav je podaljšan do vključno 10. 10. 2022. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov: ; do vključno 10. 10. 2022. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi.

4.  DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje prijav se bo izvedlo v 5-ih dneh po izteku roka za prijavo in ne bo javno. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 8-ih dneh po odprtju prijav s sklepom. Za opravljanje nalog člana bo Zavod RS za šolstvo sklenil ustrezno pogodbo.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri dr. Branku Slivarju, na tel. 01/3005194 ali na naslovu