Javno povabilo za sodelovanje strokovnjakinj in strokovnjakov praktikov v komisiji za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji na predlog strokovnih združenj javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo programe osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanja


Prenova izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj)

Javno povabilo (PDF dokument za tisk)

V okviru izvajanja nalog v postopkih prenove kurikuluma za vrtce in učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji v skladu s sklepom Kurikularnega sveta za spremljanje in usmerjanje prenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, številka: 013-28/2022/1 z dne19. 4. 2022) Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja

JAVNO POVABILO

ZA SODELOVANJE STROKOVNJAKINJ IN STROKOVNJAKOV PRAKTIKOV V KOMISIJI ZA KOORDINACIJO PRENOVE UČNIH NAČRTOV V OSNOVNI ŠOLI IN GIMNAZIJI NA PREDLOG STROKOVNIH ZDRUŽENJ JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV, KI IZVAJAJO PROGRAME OSNOVNOŠOLSKEGA OZIROMA GIMNAZIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA

1. PREDMET POVABILA

Predmet javnega povabila je izbira kandidatov, ki jih predlagajo strokovna združenja javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo programe osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanjaza sestavo komisije za koordinacijo prenove učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji, katere naloge so naslednje:

 • podaja mnenja h kriterijem za izbor članov predmetnih kurikularnih komisij za prenovo učnih

načrtov in Komisije za 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (v nadaljevanju VIO), ki jih predlaga ZRSŠ (komisije –  vodjo in člane –  imenuje direktor ZRSŠ),

 • priprava načrta usposabljanja predmetnih kurikularnih komisij, Komisije za 1. VIO in Komisije za skupne cilje in podpornih gradiv,
 • usposabljanje Komisije za skupne cilje za implementacijo Izhodišč za prenovo UN2 v delu skupnih ciljev,
 • usposabljanje predmetnih kurikularnih komisij in Komisije za 1. VIO za implementacijo Izhodišč za prenovo UN in skupnih ciljev v učne načrte,
 • usmerjanje in podpiranje predmetnih kurikularnih komisij pri pripravi prenovljenih učnih načrtov,
 • usmerjanje in podpiranje Komisije za skupne cilje in Komisije za 1. VIO, usklajevanje dela kurikularnih komisij, vključenih v prenovo učnih načrtov, spremljanje procesa umeščanja skupnih ciljev v učne načrte,
 • spremljanje procesa oblikovanja učnega načrta za 1. VIO,
 • sodelovanje s Kurikularnim svetom in poročanje o poteku prenove učnih načrtov.

2. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATOV ZA SESTAVO

Osnovna kriterija:

 • delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, od tega 7 let na delovnem mestu ravnatelja;
 • pridobljen naziv svetovalec ali svetnik v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Dodatni kriteriji:

 • poznavanje izvajanja osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanja;
 • sodelovanje v področnih, predmetnih ali drugih strokovnih skupinah ZRSŠ;
 • druge strokovne reference s področja vzgoje in izobraževanja.

Izbrana bosta 2 strokovnjaka praktika, 1 za področje osnovnošolskega in 1 za področje gimnazijskega izobraževanja, na predlog strokovnih združenj javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo programe osnovnošolskega oziroma gimnazijskega izobraževanja.

V primeru prijave večjega števila kandidatov, bo imel prednost kandidat, ki bo izpolnjeval več dodatnih kriterijev. Če bo več kandidatov (kot bo izbranih) izpolnjevalo osnovne in dodatne kriterije in merila, se bo kandidate žrebalo. To pravilo velja za vse tri komisije. Po opravljenem pregledu in oceni prijav pripravi imenovana izbirna komisija obrazložitev izbire, ki ne bo javna.

3. VSEBINA IN OBLIKA PRIJAVE

Prijava na javno povabilo se odda v elektronski obliki. Prijavi je treba priložiti:

Rok za predložitev prijav je podaljšan do vključno 10. 10. 2022. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov: ; do vključno 10. 10. 2022. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi.

4. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZBORU

Odpiranje prijav se bo izvedlo v 5-ih dneh po izteku roka za prijavo in ne bo javno. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 8-ih dneh po odprtju prijav s sklepom. Za opravljanje nalog člana bo Zavod RS za šolstvo sklenil ustrezno pogodbo.

5. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri dr. Branku Slivarju, na tel.: 01/3005194 ali na elektronskem naslovu .