Nazaj na vrhnjo stran: Kemija na enem mestu

Predmetna skupina za kemijo

Predmetna skupine za kemijo skrbi za razvoj predmeta kemija, tako da:

  • skrbi za implementacijo UN za kemijo v osnovnih in srednjih šolah (tako s strokovno-vsebinskega kot didaktičnega vidika poučevanja in učenja kemije);
  • razvija in preizkuša sodobne didaktične pristope v kemijskem izobraževanju;
  • izvaja najrazličnejša izobraževanja za učitelje kemije v osnovnih in srednjih šolah;
  • pripravlja različne, potrebne strokovne dokumente, izhodišča, priporočila, smernice …;
  • sodeluje v različnih domačih in mednarodnih projektih; 
  • podaja mnenja in strokovne ocene; 
  • izvaja evalvacije;
  • spremlja ustrezne raziskave itd. 

Predmetna skupine za kemijo sodeluje z osnovnošolskimi ter srednješolskimi učitelji kemije, s strokovnjaki z univerz in drugih strokovnih institucij, tudi v obliki predmetne razvojne skupine za kemijo. 

V programih, kjer je kemija splošnoizobraževalni predmet, je izvajanje najrazličnejših oblik strokovnega usposabljanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev kemije eno najpomembnejših področij njenega delovanja. V ta namen Predmetna skupina za kemijo organizira in izvaja svetovanja, delavnice, študijske skupine, seminarje in strokovne konference. Prednostno se ukvarja z vsemi področji, ki opredeljujejo kemijo kot predmet.

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Kot splošnoizobraževalni predmet v osnovni in srednjih šolah  je usmerjena v pridobivanje in razvijanje temeljnih kemijskih znanj, spretnosti, stališč in odnosa, ki učencem in učenkam omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi (npr. reševanje problemov, argumentirano, kritično presojanje itd.). 

S poukom kemije razvijamo kemijsko in s tem naravoslovno pismenost učencev v najširšem pomenu besede. Pouk kemije je zasnovan na izkustvenem, eksperimentalno-raziskovalnem in problemskem pristopu, učenju z raziskovanjem, kar prispeva k razumevanju delovanja naravoslovnih znanosti in pozitivnemu odnosu do kemije in naravoslovja.

Kemija oziroma kemijska znanja so nepogrešljiva v sodobni družbi in so temelj aktivnega državljanstva v skrbi za čim višjo raven vseobsegajoče kemijske varnosti in s tem trajnostnega razvoja družbe. Kemija je tesno interdisciplinarno povezana z drugimi naravoslovnimi vedami, na njenih spoznanjih pa temelji tudi več industrijskih panog, zato močno vpliva tudi na družbenoekonomske odnose v družbi.

Kontakta predmetne skupine za KEMIJO: