Strokovne sodelavce vabimo na peti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Napovedujemo izvedbo sedmih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priložnost, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Na usposabljanje se prijavite na povezavi https://bit-ly/e-urice-5 do dneva usposabljanja do 12 ure.

In še: usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje, ne beležimo prisotnosti, prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja.

2. februar 2021
14.30-15.30
Bralno matematična pismenost – Tvorjenje in upovedovanje preglednic in grafov (ponovitev 6. e-urice)
Pred pričetkom izobraževanja predlagamo, da po vertikali pregledate učni načrt za matematiko v osnovni in srednji šoli, in sicer sklope, ki obravnavajo tvorjenje preglednic in grafov, npr. Prikazi, Zbiranje, urejanje in predstavitev podatkov, Merila za sredino in razpršenost, Statistika …
V uvodu bomo pregledali ugotovitve skozi procesna znanja, razvoj kompetenc, sporazumevanje v maternem jeziku in medpredmetno povezovanje.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na tvorjenje in upovedovanje preglednic ob upoštevanju ustrezne rabe jezika z orodjem Google Obrazci. Za aktivno udeležbo na izobraževanju morate imeti svoj Google račun. 
Ob zaključku srečanja boste  kritično ovrednotiti vprašalnik z upoštevanjem jezikovnih zakonitosti in uporabili izbrano/ustrezno orodje za statistično obdelavo podatkov, zbranih s pomočjo vprašalnika.
Lidija Pulko,
Ljiljana Mićović Struger
10. februar 2021
14.30-15.30
Spremljam in povratno informiram v realnem času
Predstavili vam bomo nekaj rešitev/možnosti za spremljanje in povratno informiranje učencev v realnem času.
V začetku e-urice bomo pogledali in ovrednotili nekaj primerov iz prakse. Nato bomo udeležence povabili, da se v spletnem orodju Nearpod preizkusijo v vlogi učenca. Po tej izkušnji bomo udeležencem pokazali nekaj osnovnih navodil za delo ter možnosti za načrtovanje in izvedbo pouka s poudarkom na spremljanju in povratnem informiranju učencev v realnem času. Udeleženci bodo izdelali nekaj dejavnosti za učence v spletnem orodju Nearpod. Opredelili bomo didaktični potencial izbranega spletnega orodja.
Amela Sambolić Beganović,
Goran Bezjak,
Maja Mujkić -OŠ Koseze
2. marec 2021
14.30-15.30
“Ozvočene” dejavnosti in navodila za učence na daljavo (ponovitev 12. e-urice)
V delavnici se bomo posvetili dejavnostim, ki omogočajo delo na daljavo, v primeru, ko učencem podajamo zvočna navodila, zvočne povratne informacije. Posebno pozornost bomo namenili orodjem in okoljem primernim za mlajše učence. Preizkusili in ovrednotili bomo že načrtovane primere in se preizkusili v kreiranju krajših dejavnosti s pomočjo okolij liveworksheets, PPT … Posebej bomo poudarili pomen jasnih navodil in pomen povratne informacije.
Nina Novak
Lucija Rakovec
8. marec 2021
14.30-15.30
Neželeno vedenje: razlogi, ravnanje in preprečevanje
Ozavestiti različne razloge za neželeno vedenje, osvetliti možne odzive in ravnanja pri blagih oblikah neželenega vedenja, izpostaviti pomen načrta nadomestnega vedenja pri zahtevnejših izzivih z neželenim vedenjem, opisati uporabo 4 R tehnike in omeniti ABC povezanosti čustev in vedenja, omeniti vlogo vodenja razreda kot skupine in povezati čustveno pismenost učitelje in učencev v zvezi s preprečevanjem neželenega vedenja.
Zora Rutar Ilc
Katarina Podbornik
 15. marec 2021
14.30-15.30
Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? (3. del oz. nadaljevanje 11. in 14. e-urice)
Kako skupaj z učenci oblikovati kriterije uspešnosti za kritično mišljenje? E-urica bo mešanica predavanja in izkustvenega dela udeležencev.
Tanja Rupnik Vec
22. marec 2021
14.30-15.30
Vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju (ponovitev 1. e-urice)
V začetku usposabljanja bomo pogledali nekaj primerov dokazov o učenju učencev in dijakov (plakati, zgibanke, zloženke, povzetkov predelane učne vsebine…). Razpravljali bomo o didaktičnem potencialu vizualnih predstavitev oziroma kaj učenci in dijaki pridobijo, če jih spodbudimo k pripravi vizualnega dokaza o učenju. Udeleženci bodo nato preizkusili spletno orodje Canva in spoznali njegov potencial v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu. Pokazali vam bomo nekaj osnovnih navodil za delo. Udeleženci bodo ustvarili vizualni dokaz o učenju in ga delili z drugimi udeleženci.
Amela Sambolić Beganović
Primož Krašna
29. marec 2021
14.30-15.30
Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov
Udeleženci bodo ustvarili anketo v aplikaciji 1ka, anketirali soudeležence in predstavili ugotovitve. Primerjali bodo različna e-orodja za zbiranje in obdelavo podatkov.
Za udeležbo potrebujete svoj AAI račun, s katerim se pred začetkom izvedbe e-urice registrirajte v aplikaciji 1ka.arnes.si.
Sonja Rajh
Lidija Pulko