Nazaj na vrhnjo stran: Domovinska in državljanska kultura in etika na enem mestu

Predmetna skupina za domovinsko in državljansko kulturo in etiko

Naloge Predmetne skupine za domovinsko in državljansko kulturo in etiko se nanašajo na: 

 • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk;
 • spremljanje raziskav in priporočil za/in vključevanje vsebin državljanske vzgoje v pouk;
 • spremljanje in raziskovanje dosežkov v znanju in veščinah učencev preko raziskav in nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) z namenom dviga kakovosti poučevanja, učenja in znanja učencev pri pouku predmeta domovinska in državljanska kultura in etika (DKE);
 • strokovno podporo profesionalnemu razvoju učiteljev.

Podpora učiteljem predmeta DKE je naša ključna naloga in obsega: 

 • sodelovanje z učitelji v okviru razvojnih nalog Zavoda RS za šolstvo in projektov (npr. formativno spremljanje, varno in spodbudno učno okolje ipd.);
 • urejanje spletne učilnice za učitelje DKE, ki je namenjena obveščanju in podpori pri načrtovanju pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja, pouku na daljavo, spodbujanju sodelovanja med učitelji, izmenjavi pedagoških praks, odlaganju gradiv za podporo uresničevanju ciljev učnega načrta in izvajanju kakovostnega pouka;
 • urejanje ekipe OŠ Domovinska in državljanska kultura in etika (MS Teams), namenjena izvedbi študijskih srečanj na daljavo;
 • usposabljanja učiteljev v okviru študijskih srečanj in seminarjev, na konferencah, webinarjih ipd.;
 • izvajanje svetovalnih storitev in individualna podpora učiteljem ob vprašanjih in dilemah, povezanih s poukom DKE. 

Druge naloge: 

 • priprava smernic in njihovih posodobitev za uporabo IKT pri pouku DKE;
 • digitalizacija učnega načrta in priprava didaktičnih gradiv za interaktivni učni načrt;
 • sodelovanje v predmetni komisiji za NPZ in priprava poročil o dosežkih učencev na NPZ iz predmeta DKE, 
 • priprava strokovnih mnenj za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter za namene potrjevanja učbenikov na pristojnem strokovnem svetu.