Vloga in delo knjižnic glasbenih šol

PDF članek

Izvleček

Na kratko so predstavljeni začetki delovanja glasbenih šol, stanje na področju knjižnic glasbenih šol in različni vidiki njihovega delovanja. Prikazano je tudi delovanje knjižnice na Glasbeni šoli Domžale. Naloge knjižnice na glasbeni šoli so: vodenje in organizacija dela knjižnice, temeljna knjižnična dejavnost (zbiranje, obdelava, hranjenje, postavitev in posredovanje gradiva), izobraževanje uporabnikov ter predstavljanje knjižnice in njenega gradiva (razstave, spletna stran). V prihodnosti si želimo, da bi knjižnica dobila svoj prostor in ustrezno opremo za izboljšanje svojega delovanja in sodelovanja knjižnice z njenimi uporabniki (tj. učenci in učitelji glasbene šole).

Abstract

The Role and Activity of Music School Libraries

The article briefly presents how music schools worked at their very beginnings, the condition of music school libraries and various aspects of their operation. Further, it describes the activities of the Domžale Music School library. The tasks of the music school library include: management and organization of library work, fundamental library activity (e.g. collecting, processing, archiving, placing the books and conciliating), training of library users and representation of the library and its material (exhibitions, website). Due to the improvement of our service in the future, we wish to have a new workplace and an appropriate equipment. Furthermore, we hope to improve the collaboration between the library and its users (e.g. students and teachers at the music school).