Vključevanje digitalnih zemljevidov in geografskih tematskih kart v učni proces


https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/26-30

Izvleček

Zemljevidi in geografske tematske karte so osnovni učni pripomočki pri pouku geografije. Omogočajo razvijanje številnih geografskih veščin, kot so orientacija v prostoru, zbiranje in interpretacija podatkov. Tradicionalno se pri pouku poleg stenskih zemljevidov uporabljajo namizni zemljevidi in atlasi. V zadnjih letih pa z razvojem IKT in digitalizacije podatkov ter vsebin v ospredje prihajajo digitalni zemljevidi in karte ter različne aplikacije, povezane z njimi. Ti so vse bolj nepogrešljiv del našega življenja, saj jih uporabljamo za navigacijo tako v osebnih avtomobilih kot tudi na mobilnih telefonih ter pri ostalih bolj specifičnih zadevah, kot na primer iskanje konvergenc. Zato je smiselno, da že v osnovni šoli pri pouku geografije učenci razvijajo veščine uporabe digitalnih zemljevidov in podobnih aplikacij. Nenazadnje učenci s tem razvijajo tudi digitalne kompetence. V članku bo prikazano nekaj načinov uporabe digitalnih zemljevidov in podobnih vsebin.

Abstract

Integrating Digital and Thematic Maps into Learning

Maps and geographical charts are fundamental teaching tools in geography education. They enable the development of a wide range of geographical skills, such as spatial orientation, data collection and interpretation. Traditionally, desktop maps and atlases have been used in the classroom. In recent years, however, with the development of ICT and the digitisation of data and content, digital maps and charts and various related applications have come to the fore. They are an increasingly indispensable part of our lives, as we use them for navigation in our cars, on our mobile phones and for other more specific purposes. For this reason, it makes sense for pupils to develop the skills to use digital maps and similar applications in geography lessons as early as primary school. With this activities, students develop digital competencies. This article will show some of the ways in which digital maps and similar content can be used.