Vizualni esej v funkciji razvijanja multimodalne pismenosti


https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/20-25

Izvleček

Pojem bralne pismenosti se je s pojavom multimodalnih sestavov razširil na razbiranje pomenov iz besedil, ki ob jezikovnem vsebujejo tudi druge kode sporočanja. Najpogosteje gre za sestave, ki vsebujejo jezikovni in vizualni kod sporočanja (revije, časopisi, učbeniki, delovni zvezki, slikanice ipd.). Problem multimodalne pismenosti, ki se nanaša na sočasno razbiranje pomenov iz različnih kodov sporočanja, po navadi izhaja iz vizualne nepismenosti. V kontekstu vzgoje in izobraževanja lahko vizualno pismenost razvijamo pri različnih predmetnih področjih in na različnih ravneh izobraževanja. Eden od načinov spodbujanja razvoja vizualne in multimodalne pismenosti je lahko vizualni esej.

Abstract

Using Visual Essay for Multimodal Literacy Skill Development

With the introduction of multimodal compositions, the concept of reading literacy has broadened to include decoding meanings from texts that contain modalities of communication other than linguistic. These are typically compositions that incorporate both linguistic and visual communication codes (magazines, newspapers, textbooks, workbooks, picture books, etc.). The problem of multimodal literacy,which refers to the simultaneous disambiguation of meanings from different communication codes, is usually rooted in visual illiteracy. Visual literacy can be developed in a variety of subjects and at different educational stages. One way of promoting the development of visual and multimodal literacy can be the visual essay.