Uporabnost Toulminovega modela v šolski praksi

PDF članek

Izvleček

Na osnovi teoretične razlage prepričevanja s tremi ključnimi elementi: etosom, patosom in logosom ter Toulminovega modela kot dodelane oblike argumentacije, smo v članku poskušali osvetliti prepričevalni govor in smiselnost le tega v slovenskem šolskem prostoru. Navedli smo tri primere omenjenega modela za vsako triado obveznega izobraževanja in opomnili, da je retorika sicer obvezni izbirni predmet, prisoten le v učnem načrtu za osnovne šole. Na stopnji srednješolskega izobraževanja in dodiplomskega študija je področje retorike zapostavljeno. Glede na pomen sporazumevanja in védenje, da je retorika veščina, ki se je lahko priuči vsak posameznik, bi si to področje na fakultetah, kjer se izobražuje pedagoški kader, zaslužilo posebno pozornost.

Abstract

Usefulness of the Toulmin Model in School Practice

The purpose of the article is to highlight persuasive speech and its applicability in the Slovenian educational space based on the Toulmin model as an elaborated form of argumentation and the theoretical explanation of persuasion with three key elements: ethos, pathos and logos. Three examples of the Toulmin model were given for each triad of compulsory education, where rhetoric is a mandatory elective subject included only in primary school curriculum, while in secondary school education and undergraduate studies, this area remains neglected. Given the importance of communication and the fact that rhetoric is a skill that any individual can learn, this area should be given special attention at the faculties specializing in teacher education.