Uporaba YouTube videoposnetkov pri pouku geografije


https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/48-52

Povzetek

YouTube je največja svetovna prostodostopna platforma za nalaganje in deljenje videoposnetkov. Nanjo videoposnetke nalagajo ljudje s celega sveta, tako amaterji kot profesionalci, zato je priročna za didaktično uporabo pri pouku geografije. Z YouTubom si učitelji lahko pomagajo na vseh nivojih izobraževanja, vendar morajo predtem ovrednotiti in upoštevati njegove didaktične prednosti in pomanjkljivosti. Slovenska produkcija neposredno geografskih izobraževalnih vsebin na YouTubu je šibka, zato bi bilo smiselno razmisliti o državno spodbujeni produkciji geografskih izobraževalnih vsebin, vezanih na učni načrt. Se pa ustvarjanja kakovostnih YouTube videoposnetkov lahko lotimo že v šoli v okviru raznolikih dejavnosti.

Abstract

YouTube Videos in Geography Lessons

YouTube is the world’s largest free video hosting and sharing service. People from all over the world, both amateurs and professionals, upload videos on YouTube, thus making it convenient for didactic use in geography lessons. Teachers at all levels of education can benefit from the website, but they must first evaluate and weigh its didactic strengths and weaknesses. Slovenian YouTube video production of authentic geography educational resources is rather limited. As a result, it would make sense to consider developing curriculum-linked state-promoted geography educational content. Quality YouTube videos can, of course, be created in schools as part of various activities.