Uporaba pozicijskega računala pri matematiki v podaljšanem bivanju

PDF članek

Izvleček

Pozicijsko računalo je preprosto mehansko računalo, sestavljeno iz lesenega okvirja, in s kroglicami, nanizanimi na žice v več vrsticah. Kljub skokovitemu razvoju informatike je skozi zgodovino do danes obdržalo svojo obliko in namen. V prispevku je pozicijsko računalo predstavljeno kot didaktični pripomoček, ki ga veliko otrok pozna kot igračo iz predšolskega obdobja, njegova prava vrednost pa pride do izraza v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko osmislimo in kasneje nadgradimo njegovo uporabo tudi izven predpisanega šolskega kurikula z metodo Brainobrain. Študija primera je potrdila, da se učenci, ki pri matematiki ne dosegajo minimalnih standardov znanja in še nimajo usvojenih številskih predstav, s pomočjo pozicijskega računala lažje in hitreje naučijo računati z naravnimi števili do 100 s prehodom. Učitelj v času samostojnega učenja v podaljšanem bivanju lahko z uporabo pozicijskega računala pomaga učencem pri prehodu razumevanja števil in številskih predstav iz konkretnega na simbolni nivo.

Abstract

Use of Abacus in Mathematics during After-School Hours

Abacus is a simple calculating tool made of a wooden frame with beads sliding on rows of wires. Despite the fast development of information technologies, abacus has retained its form and purpose throughout the history. In the article, it is presented as a didactic tool – many children recognize it as a toy from their preschool period, but its true value comes into focus in the first education period when its function can be applied, and later upgraded, also outside the prescribed curriculum (Brainobrain method). A case study has confirmed that students who fail to achieve the minimal mathematics standards and have not yet assimilated numerical knowledge can use abacus to more easily and quickly learn to calculate the sum of natural numbers from 1 to 100 with regrouping. During after-school hours, when students learn independently, the teacher can use abacus to help them transition from the literal understanding of numbers and numerical concepts to the symbolic one.