Umetniški projekt »življenje se spreminja«

PDF članek

Povzetek

Projekt Življenje se spreminja je bil zasnovan v vrtcu v okviru projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM). V izvedbo so bili vključeni raznovrstni akterji. Potekal je v vrtcu in ožjem družbeno-kulturnem prostoru. V prispevku so opisane kronologija projekta in situacije, ki so vplivale na izbiro in potek aktivnosti. Začetna nedoločenost ciljev, vsebin in učnih okolij, omogočanje prostora možnosti za aktivno vlogo otrok ter zaupanje, da otroci to zmorejo in znajo, so prispevali k doseganju ciljev krepitve kulturne zavesti in izražanja ter dvigu sporazumevalne zmožnosti otrok.

Abstract

Art Project Life is Changing

The project Life is Changing was conceived in a kindergarten in the framework of the SKUM project. The implementation took place in the kindergarten and the immediate socio-cultural space and involved many participants. This paper describes the chronology of the project and the situations influencing the choice and course of the activities. The initial ambiguity of the objectives, contents, learning environments, and the space provided for children to play an active role and the confidence that children could and would be able to do so strengthened cultural awareness and expression and raised children’s communication skills.