Ugled in zaupanje je vse, kar imamo

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/3-4/36-39

Povzetek

V prispevku izpostavljamo, da sta v osebnih in družbenih odnosih poštenost in integriteta nepogrešljiva, še posebej ko govorimo o naših delovnih odnosih. Njuna morebitna odsotnost predstavlja največje tveganje za ugled in zaupanje. Za razliko od vseh drugih tveganj, ki prihajajo tudi od zunaj in so včasih tudi splet nesrečnih okoliščin, na katere nimamo neposrednega vpliva, si tveganja ugleda najpogosteje povzročamo sami. V prispevku navajamo pasti vsakodnevnih situacij, kjer je prisotno tveganje ugleda, ki je v največji meri povezano z integriteto posameznikov ter z notranjim ustrojem in delovanjem vzgojno- izobraževalnih organizacij, njihovega vodstva in kolektiva, tveganja, ki je povezano s procesi vodenja in medosebnimi odnosi.

Abstract

All We Have is Reputation and Trust

This paper highlights the crucial role of honesty and integrity in interpersonal and social relationships, especially from the point of view of professional life. Their potential absence poses the greatest risk to reputation and trust. Unlike all other risks, which may be a result of external factors or unfavourable circumstances beyond one’s direct control, reputational risks are most often self-infl icted. The pitfalls of everyday situations where a reputational risk is present are outlined. Such risk is mostly linked to personal integrity and the internal structure and functioning of educational institutions, their management, and personnel; it is a risk associated with management processes and interpersonal relationships.