Učna samopodoba dvojno izjemnih otrok

PDF članek

Povzetek

Z raziskavo smo želeli ugotoviti učno samopodobo dvojno izjemnih učencev. V raziskavi so sodelovali trije dvojno izjemni dečki, ki so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in so bili prav tako identificirani kot nadarjeni otroci na različnih področjih. Za ugotavljanje učne samopodobe smo uporabili Vprašalnik prednosti in težav – SDQ in Vprašalnik za ocenjevanje učne samopodobe učencev.

Abstract

Self-image of Twice Exceptional Children as Learners

The research study wished to determine the self-image of twice exceptional students as learners. The research study involved three twice exceptional boys who have been placed in a primary school programme with adjusted implementation and additional professional help, and who have been identified as gifted in various fields. In order to determine their self-image as learners, a Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and a Self-Image as Learners Self-Assessment Questionnaire were used.

.