Učenje ljudskega plesa na razredni stopnji


Izvleček

Šola 21. stoletja se v vsej svoji razsežnosti zdi odmaknjena od časa, iz katerega črpamo informacije o izročilu. Kulturna dediščina in poznavanje ter ohranjanje običajev pomenita nenadomestljivo vrednoto pri razvijanju otrokove identitete. Vsaka enota kulturne dediščine se lahko smiselno vključi v vsakodnevno življenje že v zgodnjem otroštvu, še bolj pa v učenje. Učenci s poznavanjem ljudskih plesov, pesmi, iger, razvijajo svoje gibalne, glasbene, ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti reševanja problemov, hkrati se neposredno srečujejo z življenjem njihovih prednikov, pridobljene spretnosti in znanja pa uporabijo tudi kot motivacijski in socializacijski dejavnik učenja v šoli. V prispevku so opisana izhodišča za učinkovito učenje ljudskega plesa na razredni stopnji ter prikazani pristopi, ob katerih lahko sistematično in načrtno pristopamo k razvijanju poznavanja in razumevanja ljudskega izročila tudi pri najmlajših učencih, rojenih v 21. stoletju.

Abstract

Primary School Folk Dance Lessons

The 21st-century school appears detached from the times we draw information on our traditions from. Cultural heritage, as well as awareness and preservation of customs, are crucial assets in developing a child‘s identity. From a young age, any cultural heritage object can be significantly integrated into active daily life and even more so into learning. Pupils enhance their motor, musical, creative, and problem solving skills while directly experiencing the life of their ancestors and using the skills and knowledge obtained as a motivating and socialising factor for learning at school by learning traditional dances, songs, and games. The article defines the prerequisites for effective learning of folk dance and describes techniques for building knowledge and awareness of folk traditions in the youngest pupils born in the twenty-first century.