Učenci v vlogi učiteljev

PDF članek

Izvleček

Medpredmetno povezovanje se na šolah izvaja že več desetletij. Pomembno je, da šolo učencem približamo, ustvarimo prijetno učno okolje, gradimo na učenčevih izkušnjah, tako da lahko na novo pridobljeno znanje povežejo z že obstoječim. Največkrat vsebine povezujemo horizontalno, vendar se mnogokrat izkaže za zelo uspešno tudi vertikalno povezovanje. Medpredmetno povezovanje predstavlja fleksibilno poučevanje, omogoča povezovanje učnih vsebin in sodelovanje strokovnih delavcev, ni samo vsebinska povezava različnih predmetov, temveč tudi načrtovanje dejavnosti učencev. Seveda je pomembno, da učitelj poišče cilje, ki so predmetom skupni. Izvaja se lahko v vseh fazah pouka. Doseči želimo celostne izobraževalne učinke, ki učencem omogočijo lažje celostno razumevanje sveta. Pomembno je dobro načrtovati dejavnosti in s tem skrbeti za višjo kakovost znanja. Poudariti želimo, da se učenec uči samega procesa povezovanja, išče povezave med predmeti, trdnejše korelacije med pojmi. Medpredmetne povezave se najlažje uresničujejo pri mlajših učencih, saj so v razvojni stopnji, ko dojemajo svet celostno.

Abstract

Students as Teachers

Cross-curricular integration has been practised in schools for decades. It is important to tailor instruction to students’ needs, create a pleasant learning environment, and draw on students’ experience by activating their prior knowledge and connecting it to new information. Learning content is predominantly linked horizontally. Nevertheless, vertical integration has often proved very successful. Cross-curricular integration is a flexible approach to teaching, which connects learning content and encourages teacher collaboration at the same time. In fact, it does not only incorporate different disciplines in education, it also calls for detailed planning of learning activities. Clearly, teachers should find objectives that are fitting to various subject areas. Cross-curriculum teaching can be implemented during all stages of instruction. The goal is holistic educational impact that will help students gain a holistic understanding of the world. Planning activities intelligently leads to better knowledge quality. Students learn about the process of integration, discover connections between subject areas and stronger correlations between concepts. Cross-curricular integration can be achieved more easily with younger pupils, who perceive the world in a holistic way.