Trajnostna mobilnost pri pouku na razredni stopnji

PDF članek

Izvleček

Ozaveščanje o pomenu in vlogi trajnostne mobilnosti se v šolskem prostoru odraža v raznolikih dejavnostih preko katerih učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine ter razvijajo odnos do področja za trajnostno delovanje. Namen prispevka je predstaviti vključenost ciljev in vsebin trajnostne mobilnosti v veljavnih učnih načrtih predmetov, ki se uresničujejo s poučevanjem na razredni stopnji ter predlagati nekaj izhodišč za načrtovanje učnega procesa, ki se dogaja pri rednem pouku. Pregled splošnih in operativnih ciljev, vsebin in didaktičnih priporočil učnih načrtov kaže na neposredno in posredno vključenost trajnostne mobilnosti pri različnih predmetih. Pri tem razvijajoča se platforma interaktivnih učnih načrtov predlaga cilje in vsebine za pouk na daljavo. Učni načrti so izhodišče za načrtovanje trajnostne mobilnosti kot kroskurikularne teme v obveznem programu osnovnošolskega izobraževanja. Učitelji naj v skladu z razvojnimi in drugimi značilnostmi učencev ter didaktičnimi priporočili, trajnostno mobilnost načrtujejo in udejanjajo z medpredmetnim povezovanjem, aktivnimi pristopi učenja, formativnim spremljanjem, uporabo sodobne tehnologije ipd.

Abstract

Sustainable Mobility in Lessons at the Primary Level

In the school setting, the raising of awareness of the importance and role of sustainable mobility is reflected in diverse activities through which pupils acquire knowledge, abilities and skills, and develop an attitude towards this issue in order to act sustainably. The purpose of the paper is to present the inclusion of sustainable mobility objectives and contents in the valid curricula of subjects, which are being realized
through teaching at the primary level, and to suggest a few starting points for planning the learning process taking place during regular lessons. A review of the general and operational objectives, contents and didactic recommendations in the curricula indicates a direct and indirect inclusion of sustainable mobility in different subjects. The emerging platform for interactive curricula proposes objectives and contents for distance education. Curricula are the starting point for planning sustainable mobility as a cross-curricular topic in the compulsory programme of primary education. In accordance with the pupils’ developmental and other characteristics, and with the didactic recommendations, teachers should plan and realize sustainable mobility through cross-curricular integration, active learning approaches, formative assessment, use of modern technology, etc.