The Work of European Lifelong Guidance Policy Network

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/53-66

Abstract

This article outlines the activities of the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), which was active from 2007 to 2015 and importantly contributed to promoting awareness regarding the importance of lifelong career guidance across the eu member states and beyond. Based on a 2015 source, the first part summarises the work of the elgpn and the results of its work. Within this framework, an Erasmus+ project took place that was aimed at designing a curriculum for enhancing competences for the career development of educational staff. This curriculum represents a significant step in implementing the eu recommendations in the area of lifelong guidance.

Povzetek

Delo Evropske mreže za politike v vseživljenjski karierni orientaciji

V članku je predstavljeno delovanje Evropske mreže za politike v vseživljenjski karierni orientaciji (ELGPN), ki je delovala od leta 2007do leta 2015 in bistveno prispevala k spodbujanju ozaveščanja o pomembnosti vseživljenjske karierne orientacije v vseh državah EU in širše. V prvem delu so po viru iz leta 2015 povzeti njeno delovanje in rezultati dela. V ta okvir je bil umeščen projekt programa Erasmus+, katerega namen je bil zasnova kurikula za krepitev zmožnosti strokovnih delavcev za karierni razvoj. Ta kurikul pomeni velik korak k uresničevanju priporočil EU na področju vseživljenjske karierne orientacije.