The Philosophical Facilitation of a Professional Practitioner’s Worldview

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/102-117

Abstract

In this philosophical paper, I review different perspectives on the world-views of professional practitioners. I describe how a philosophical facilitator might help a practitioner adopt a coherent world view through harmonising their way of being by bringing their actions and thoughts in line with theircharacter. In Ancient Greek thought, cosmology was capable of orienting human action only as theoria. This means that theoria is a person’s world-view, which unfolds in the character of that person as their way of being. My main question is, how can a person’s theoria or world-view become refined and harmonised in that person’s thoughts and praxis? A world-view is a synthesis of a person’s wisdom and their ethical, aesthetical, practical and metaphysical reasoning about meaning in life. There will always be conflicts between these different forms of reasoning inside a human being, but the ideal is the Platonic metaphor of the harmonic and energetic soul as a person driving a chariot pulled by two horses. A philosophical facilitator helps a person to know themselves by directing them towards questions about their world-view. There are many tools to accomplish this goal, such as pointing out logical inconsistencies, using metaphors and analogies, theory orientation or by drawing on art, culture and nature. I will raise philosophical questions and use the art of Edvard Munch to mediate on the character of being.

Povzetek

Filozofska facilitacija o svetovnem nazoru strokovnega delavca

V filozofskem prispevku avtor preučuje različne poglede na svetovni nazor strokovnih delavcev in opisuje, kako lahko filozofski facilitator pomaga strokovnemu delavcu sprejeti skladen pogled na svet, tako da dejanja in misli uskladi z značajem in s tem harmonizira svoj način bivanja. Stari Grki so menili, da je kozmologija sposobna usmerjati človekovo delovanje zgolj kot theoria. To pomeni, da je theoria človekov svetovni nazor, ki se v njegovem značaju odraža kot način bivanja. Avtorjevo glavno vprašanje pa je, kako se lahko theoria ali človekov pogled na svet izpopolni ter uskladi v njegovih mislih in praksi. Svetovni nazor je sinteza človekove modrosti ter njegovega etičnega, estetskega, praktičnega in metafizičnega razmišljanja o smislu življenja. Med različnimi oblikami razmišljanja v človeku so vedno prisotni konflikti, vendar pa je ideal platonska prispodoba harmonične in energične duše kot osebe, ki vozi voz, v katerega sta vprežena in ga vlečeta dva konja. Filozof človeku pomaga spoznati samega sebe tako, da ga usmerja k vprašanjem o svojem pogledu na svet. Za dosego tega cilja obstaja veliko orodij, kot so opozarjanje na logične nedoslednosti, uporaba metafor in analogij, usmerjanje v teorijo ali črpanje iz umetnosti, kulture in narave. Avtor bo zastavljal filozofska vprašanja, za mediacijo o značaju bivanja pa bo uporabil umetnost Edvarda Muncha.

.