Terensko delo in GPS-aplikacije za pouk na daljavo

PDF članek

Izvleček

Izredne razmere so pripeljale do intenzivnega dela na daljavo. Pri tem niso izjema niti eksperimentalne vaje. Prispevek predstavlja model aktivnega dela na terenu, ki zajema fizikalne naloge o gibanju za nižje letnike ter naloge o delu in energiji za višje letnike. Predstavljeni primer omogoča tudi izvedbo izbirnih vsebin, kot je naravoslovni dan. S spletnima aplikacijama Phyphox in Sports Tracker lahko na novejših mobilnih telefonih izvedemo vrsto zanimivih, aktivnih ter avtentično naravnanih eksperimentalnih vaj. Sodobne aplikacije omogočajo izredno natančno določanje položaja s pomočjo GPS (Global Positioning System, tj. globalnega sistema za določanje položaja) in izdelavo ter razvoj učnih aktivnosti na terenu. Prispevek zajema tudi del analize dela po opravljenih vajah.

Abstract

Fieldwork and GPS Applications for Remote Learning

The exceptional circumstances surrounding the pandemic have led to intensive remote work, which also included experimental exercises. The article introduces a model for active fieldwork activities consisting of physics tasks focused on motion for the younger students and work and energy for the older students. The model can also be used to implement elective subjects such as Natural Science Day. Using online applications Phyphox and Sports Tracker on smartphones, a number of interesting, active and authentic experimental exercises can be performed. Modern applications allow an extremely precise positioning based on GPS (Global Positioning System) as well as the creation and development of learning fieldwork activities. The article also includes a part of the work analysis after the implementation of the exercises.