Supporting School-leaders in Leadership for Social Justice Using a No-homework Policy Aftera Top-down Decision

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2023/54/4-21

Abstract

This case study contributes to the research on leadership for leading school change and improvement for social justice, examining the research question: What kind of support do school leaders need when using a no-homework policy after a topdown decision? The study has a participative action research design and presents a complex case to elaborate on paradoxes for school leaders. Data collection is done via a qualitative survey (N=16 school leaders) and field notes from reflective conversations with lead groups at 11 schools. The findings reveal that leaders may need support to make a paradox reversal when using a no-homework policy to lead for social justice after a top-down decision.

Povzetek

Podpora vodjem šol pri izboljševanju socialne pravičnosti z uvajanjem politike brez domačih nalog po odločitvi od zgoraj navzdol

Obravnavani primer prispeva k raziskavam o vodenju na področju uvajanja sprememb v šolah in k izboljševanju socialne pravičnosti, saj proučuje raziskovalno vprašanje: Kakšno podporo potrebujejo vodje šol, ko po odločitvi od zgoraj navzdol uvajajo politiko brez domačih nalog? Študija je zasnovana kot participativni akcijski raziskovalni načrt in predstavlja kompleksen primer, ki podrobneje predstavlja paradokse, s katerimi se soočajo vodstva šol. Podatki so bili zbrani s kvalitativno raziskavo (N = 16 ravnateljev) in terenskimi zapiski na osnovi refleksivnih pogovorov s skupinami vodij enajstih šol. Ugotovitve kažejo, da vodje pri tem, ko po odločitvi od zgoraj navzdol uvajajo politiko brez domačih nalog in s tem izboljšujejo socialno pravičnost, za preobrat paradoksa morda potrebujejo podporo.

.