Strategije, vzgojni pristopi in intervencije za varne in sodelovalne vzgojno-izobraževalne ustanove


https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/9-14

Izvleček

V prispevku bom nasilje med vrstniki razčlenila skozi prizmo osrednjih pristopov vzgojnega ravnanja in delovanja ter poudarila nujnost oblikovanja strategij in pristopov, ki se ne osredotočajo le na zunanje simptome medvrstniškega nasilja, temveč vzpostavljajo temelje za vzgojno-izobraževalno okolje, v katerem se zmanjša verjetnost pojava medvrstniškega nasilja. Le tako lahko dosežemo trajne in konstruktivne rešitve v vzgojno-izobraževalnem okolju. Pri tem je pomembno, da vzgojitelji, učitelji in drugi akterji v vzgojno-izobraževalnih procesih razumejo temeljne pristope za oblikovanje varnega in podpornega okolja za mlade.

Abstract

Strategies, Educational Approaches, and Interventions for Safe and Collaborative Educational Institutions

This article examines bullying through the lens of core approaches to educational management and action, emphasising the importance of developing strategies and techniques that address the external manifestations of bullying and lay the groundwork for an educational environment that reduces its likelihood. It is what is needed to develop longterm and positive solutions in the academic environment. Educators, teachers, and other participants in educational processes must understand the fundamental ways to build a safe and supportive environment for the youth.