Spodbujanje vizualne pismenosti z opazovanjem in doživljanjem likovnih podob


Izvleček

V prispevku je predstavljeno, kako na Osnovni šoli Starše poteka razvijanje vizualne pismenosti. Z opazovanjem in aktivnostmi za razumevanje vizualnih podob spodbujamo učence k ustvarjalnemu vizualnemu, likovnemu izražanju. Prikazana vizualna sporočila oz. likovni izdelki učencev od 6. do 9. razreda so nastali s povezovanjem predmetnih področij. Medpredmetno povezovanje likovne umetnosti in drugih predmetov pripomore k bolj celovitemu in poglobljenemu razumevanju lastnega razumevanja vizualnega izražanja učencev.

Abstract

Promoting Visual Literacy through Observing and Experiencing Visual Imagesy

This paper describes how visual literacy is developed at the Starše Primary School. Through observation and activities to understand visual images, we encourage students to express themselves creatively in visual, artistic ways. 6th to 9th graders generated visual messages or artwork by connecting subject areas. Integrating visual arts and other subjects across the curriculum provides a more comprehensive and in- depth students‘ understanding of visual expression.