Sodelovalni dialog strokovnih delavcev in staršev

PDF članek

Povzetek

Prispevek predstavlja plod skupinskega projektnega dela štirih ravnateljev, ki smo se združili v programu Razvoj ravnateljevanja pod okriljem Šole za ravnatelje. Med enoletnim vzajemnim svetovanjem smo si delili izkušnje s področja lastne prakse vodenja ter raziskovali izbrano področje oziroma načrtno razmišljali o sodelovanju s starši in proučevali različne oblike komunikacije z njimi. V raziskovalnem delu smo, da bi poglobili projektne vsebine, pripravili anketni vprašalnik ter ga analizirali. Končni rezultat enoletnega dela je tudi priročna zloženka za strokovne delavce in starše, v kateri predstavljamo smernice za uspešen dialog. Predpogoj zanj in za sodelovanje s starši je dober odnos, ki pa je lahko uspešen le zaradi komunikacije oziroma spretnosti in veščin sporočanja in poslušanja. Večji del odgovornosti za vzpostavitev uspešnega sodelovanja in dobrega odnosa s sogovorniki, starši, nosimo v šolskem prostoru strokovni delavci, zato moramo vseskozi ohranjati profesionalen odnos in odločen način komunikacije. Medsebojni dialog, ki temelji na varnosti, sprejetosti in razumevanju, ima pri reševanju nenehnih in sprotnih izzivov, s katerimi se prav vsi vsak dan srečujemo, največji pomen.

Abstract

Collaborative Dialogue between Teachers and Parents

This article is the result of collective project work among four head teachers who joined forces within the programme of Developing Leadership under the auspices of the National School of Leadership in Education. During our one year mutual consultation, we shared with each other the experience gained in our own practice and explored the chosen field, systematically reflecting on collaboration with parents and analysing the various forms of teacher communication with them. Within the framework of research section, a questionnaire was developed, applied, and analysed, in order to delve deeper into the project content. One of the achievements of our year-long work was a practical leaflet for teaching staff and parents, which presents guidelines for a successful dialogue. The prerequisite for this dialogue and collaboration with parents lies in a quality relationship which, in turn, can only be successful through communication, the abilities and skills of listening and delivery. The major part of responsibility for establishing successful cooperation and good relations with our interlocutors, pupils’ parents within the school setting, lies with the teaching staff who must constantly maintain a professional attitude and firm communication style. A mutual dialogue based on safety, acceptance and understanding is key for solving continuous and current issues which we all encounter on a daily basis.