Rimsko obdobje na Slovenskem: novejša arheološka odkritja

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljamo nekatera pomembnejša arheološka odkritja v zadnjih letih. Po prostoru današnje Slovenije se pomikamo od zahoda proti vzhodu in predstavljamo raznolike oblike poselitve in izkoriščanja naravnih danosti v rimskem času. Poleg novih spoznanj, ki so jih prinesla nedavna odkritja, želimo pokazati, da sodobna slovenska arheologija  zna in zmore izpeljati, zelo različen in zahteven obseg raziskav. Na koncu navajamo preliminarno literaturo, iz katere smo črpali podatke, saj večina najdišč še ni objavljena, dodajamo pa tudi nekaj starejših člankov.

Abstract

Roman Period in Slovenian Lands: Recent Archaeological Discoveries

The article presents some of the most important archaeological discoveries in recent years. It moves across the area of present-day Slovenia from west to east, presenting the diverse forms of settlement and of the exploitation of natural resources in Roman times. In addition to new findings based on recent discoveries, the article aims to demonstrate that Slovenian archaeology can and is able to conduct highly diverse and demanding research. Finally, it cites the preliminary literature from which the data were drawn, because most sites have not been published yet. A few older articles have also been added.