Razvoj evropskih programov sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja ter učinki teh dejavnosti

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2017/2/135-158

Povzetek

Erasmus+ je program Evropske unije (EU) na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa, ki izhaja iz tridesetletne tradicije in katerega namen je krepitev sistemov izobraževanja v Evropi. V prispevku predstavljamo zgodovinsko ozadje nastanka programov EU ter možnosti in priložnosti za šole, s poudarkom na pripravi projektov evropskega sodelovanja – ključni ukrep 2. Izpostavimo ključne faze projektnega upravljanja, ki so izredno pomembne za uspešno izvedbo projekta in prepoznavanje njegovih učinkov. V zaključnem delu prispevka se osredotočimo na učinke, ki jih mednarodno sodelovanje prinaša osnovnim in srednji šolam. Predstavljamo izsledke študij, s katerimi smo proučevali učinke in ki smo jih v centru opravili v letih 2013 in 2017. Rezultati kažejo, da sodelovanje v projektih EU pozitivno vpliva tako na šolo kot na delo učiteljev in učence/dijake. Največje premike na šolah smo zaznali v izboljšani klimi v organizaciji, pri profesionalnem razvoju učiteljev, povečali sta se motivacija in samozavest učencev/dijakov. Da bi bili učinki večji, sta nujno potrebni podpora vodstva in kontinuirana vključenost šole v tovrstne mednarodne projekte.

Abstract

Development of European Programmes in the Field of Education and Training and the Impact of These Activities

Erasmus+ is the largest eu programme in the field of education, training, youth and sport, aimed at enhancement of the education systems in Europe, this year celebrating its 30 years of existence. In this article we would like to portray the historical background in the development of eu programme and the opportunities for schools, with the emphasis on preparation of the cooperation projects, particularly in key action 2. We highlight the key phases of project management, which are crucial for the successful project implementation and identification of project impact. The last part of the discourse is dedicated to all the noted changes international cooperation brings to elementary and secondary schools. We present the findings of our impact studies carried out in 2013 and 2017. The findings namely show positive influences of the international cooperation on schools themselves as well as on teacher work and last but not least on learners. Most considerable positive progress was identified to be in the improvement of organisational climate, in professional development of teachers and in the enhanced motivation and self confidence of learners. Behind all these positive results there is a need for strong and committed support of the school leadership and continuity in international cooperation as a necessary prerequisite of the desired impact.