Razumevanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja med mladostniki


https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/35-39

Izvleček

Medvrstniško nasilje predstavlja še zmeraj aktualno problematiko z obsežnimi posledicami. Pregled literature razkriva vrzel pri intervencijah, namenjenih mladostnikom. Oblikovanje mladostnikom prilagojenih intervencij pa je nujno, ker se v tem obdobju spremenijo prevladujoča oblika nasilnega vedenja, razlogi zanj ter dovzetnost za tradicionalne pristope preprečevanja nasilja. V intervencijah je treba dati poudarek odnosnemu nasilju in se osredotočiti na spreminjanje norm v razredu ter zmanjševanje socialnega vpliva učencev, ki izvajajo nasilje. Prav tako je treba pristopiti bolj posredno. Seveda obstajajo tudi splošna načela, ki jih velja upoštevati za vse starostne skupine, kot je obravnava nasilja na več ravneh.

Abstract

Understanding and Addressing Bullying among Adolescents

Bullying is an ongoing issue with far-reaching implications. A review of the literature reveals a gap in interventions targeting adolescents. However, interventions tailored to adolescents are necessary because the prevailing form of violent behaviour, the reasons for it and the susceptibility to standard violence prevention methods change during adolescence. Interventions should stress relational violence while also modifying classroom norms and reducing the social influence of violent students. There is also a push for a more indirect approach. We should apply general principles, such as addressing violence at multiple levels, to all age groups.