Primerjava profila bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/6/10-19

Povzetek

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina. Na tem območju obiskujejo otroci slovenske in madžarske narodnosti dvojezične osnovne šole, kjer se oboji učijo oba jezika: tako slovenskega kot madžarskega. V preostalih predelih Prekmurja pa obiskujejo otroci enojezične osnovne šole. V prispevku prikazujem ugotovljene rezultate raziskave bralnih zmožnosti enojezičnih učencev v primerjavi z dvojezičnimi (v slednji tudi med učenci, ki so glede na prvi/materni jezik Slovenci ali Madžari) na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja ter morebitne razlike med bralnimi zmožnostmi enojezičnih in dvojezičnih učencev.

Abstract

Reading Abilities Profile of Pupils from Prekmurje’s Monolingual and Bilingual Primary Schools during Early Second Educational Cycle

In the ethnically diverse Prekmurje region, both Slovenian and Hungarian are the official languages. Here, children of Slovenian and Hungarian ethnicity attend bilingual primary schools where they learn the two languages. In other parts of Prekmurje, children go to monolingual primary schools. This paper presents the results of a survey examining the reading abilities of monolingual pupils compared to bilingual pupils (including those whose first/mother language is either Slovenian or Hungarian) at the beginning of the second educational cycle. It also explores some possible differences between the reading abilities of monolingual and bilingual pupils.