Primer obravnave Levstikovega Krpana kot domačega branja z izdelavo knjižice

PDF članek

Izvleček

V prispevku predstavljam obravnavo domačega branja Martina Krpana z izdelavo knjižice o tej knjigi. Gre za obvezno književno besedilo za sedmi razred v učnem načrtu za slovenščino. Ta pripovedka ni le vsebinsko bogata, ampak učenci s tem delom obogatijo tudi literarnovedno znanje. Vse to zajema knjižica, ki so jo učenci izdelali.

Abstract

Fran Levstik’s »Martin Krpan« as Required Reading and Making of a Booklet

The article presents an approach to the required reading of »Martin Krpan« by making a booklet about the topic of the book. The book is a compulsory literary text in the seventh grade Slovenian curriculum. The tale is rich in content and allowed students to upgrade their literary knowledge which was then included in the booklet that they made themselves.