Poučevanje prvošolcev na daljavo

PDF članek

Povzetek

V šolskem letu 2020/2021 so bili učitelji po samo dveh mesecih poučevanja v razredu postavljeni pred nov izziv. Zaradi epidemije so bili primorani ustaljene oblike poučevanja zamenjati za poučevanje na daljavo od doma. Takšna oblika poučevanja je lahko velik izziv tako za učitelje kot tudi učence, saj se morajo prilagoditi čisto novemu načinu poučevanja in učenja. V prispevku je predstavljeno izobraževanje na daljavo v 1. razredu osnovne šole. Opredeljene so nekatere oblike in metode dela ter izzivi, s katerimi so se učitelji soočali pri poučevanju. V prispevku so predstavljene dejavnosti pri izobraževanju na daljavo z načini uporabe sodobnih učnih sredstev in raznolikih metod ter ustreznimi pristopi usvajanja ciljev učnih načrtov.

Abstract

Teaching Year 1 Pupils at a Distance

In the 2020/2021 school year teachers were confronted with a new challenge after only two months of teaching in the classroom. Due to the epidemic, they were forced to swap their established forms of teaching for distance teaching at home. This form of teaching can pose a great challenge for the teachers and the pupils because they have to adapt to a whole new way of teaching and learning. The article presents distance education in Year 1 of primary school. It defines some of the forms and methods of work, and the challenges faced by teachers when teaching. The article presents activities during distance education and ways of using modern teaching aids, diverse methods, and suitable approaches to meeting the curricula objectives.