Pot knjige v knjižnici OŠ Prule – gostujoča razstava

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljen projekt, ki so ga v šolski knjižnici OŠ Prule izvedli v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS (JAK). V šolski knjižnici so gostili razstavo z naslovom Pot knjige – od avtorja do bralca. V uvodu je zbranih nekaj mislih o vlogi in promociji šolske knjižnice. Nato pa je predstavljen projekt kot eden izmed primerov dobre prakse, saj je bil zelo lepo sprejet. Razstava je pripravljena na dvanajstih plakatih in potuje po Sloveniji, dostopna je šolam, knjižnicam in drugim zainteresiranim ustanovam. Projektu so namenili 2 šolski uri v vsakem oddelku 4. razreda. Učenci so se seznanili s potjo knjige vse od ideje do trenutka, ko lahko knjigo primejo v roko. Spoznali so, da se z nastankom knjige ukvarja vrsta strokovnjakov ter da obstajajo tudi prilagojene knjige (kot so e-knjige, zvočne knjige, knjige v brajici itd.).

Abstract

A Book’s Journey in the Library of Prule Primary School – a Travelling Exhibition

The article presents a project that was implemented in the school library of the Prule Primary School in cooperation with the Slovenian Book Agency. The school library hosted an exhibition entitled “A Book’s Journey – from the Author to the Reader”. The introduction shares a few thoughts on the role and promotion of the school library. Afterwards, it presents the project as an example of good practice, as it was very well received. The exhibition consists of twelve posters and is travelling across Slovenia; it is available to schools, libraries and other interested institutions. Two lessons in each section of the 4th grade were devoted to this project. The pupils learnt about a book’s journey from the idea to the moment when they are able to pick it up. They learnt that a number of experts are involved in the making of a book and that adapted books exist (e.g., e-books, audiobooks, Braille books, etc.).